DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Stravování

 

MŠ Jiráskova 926, Vrchlabí

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování…, ve znění pozdějších předpisů

 • platných hygienických předpisů

Školní jídelna zajišťuje školní stravování pro děti a zaměstnance MŠ. Na dotovanou stravu (pouze za cenu potravin bez mzdových a věcných nákladů) má dítě nárok pouze při docházce do MŠ a první den nemoci, kdy nebylo možné jídlo odhlásit. Školní jídelna v současné době neposkytuje dietní stravování.

Odhlašování ze stravování

Odhlašování ze stravování se provádí v MŠ osobně nebo telefonicky na tel.č. 499 422 965 nejpozději do 7,30 hod. téhož dne. Po další dny nepřítomnosti nemá dítě nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Každá neomluvená nepřítomnost dítěte je do stravného započítána.

V souladu s vyhláškou 107/2005 o školním stravování, §4 odst. 9 je možnost 1.den neplánované nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče. A to v době od 11:00 do 11:20 hodin. Ostatní obědy je nutno odhlásit.

Jídelníček a vnitřní řád je vyvěšen při vstupu do budovy MŠ, zaměstnanci i zákonní zástupci jsou seznámeni s vnitřním řádem před zahájením stravování.

Provozní doba školní jídelny

Jídelna je v provozu v době 6,30 – 15,00 hod.

Režim výdeje stravy: dopolední svačina 8,30 – 9,00 hod.

oběd 11,30 – 12,30 hod.

odpolední svačina 14,00 – 14,30 hod.

 • časový odstup jednotlivých jídel nesmí přesáhnout 3 hodiny

 • pokud je dítě přítomno v době podávání stravy v mateřské škole, musí stravu odebrat.

Výše stravného

Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhláškou o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují rozhodné hranice věku (září až srpen)

Stravné: do 6 let: dopolední svačina 9,00 Kč

                             oběd 19,00 Kč

                             odpolední svačina 9,00 Kč

                              celý den 37,00 Kč

 

od 7 let: dopolední svačina 10,00 Kč

                            oběd 22,00 Kč

                            odpolední svačina 9,00 Kč

                            celý den 41,00 Kč

Po celý den jsou pro děti zajištěny nápoje.

Úhrada stravného

Úhradu stravného je nutné provést vždy do konce měsíce na měsíc následující na účet MŠ číslo: 181997689/0300 + jméno dítěte, variabilní symbol je číslo přihlášky.

Vyúčtování stravného

Vyúčtování se provádí měsíčně. Přeplatky se vrací jednou ročně v měsíci září, nejpozději v měsíci říjnu. Ve výjimečných případech a po předchozím schválení ředitelkou MŠ, lze přeplatek vrátit i během roku.

Přihlášky ke stravování

Při nástupu dítěte do MŠ vyplní zákonný zástupce Přihlášku ke školnímu stravování, která platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Podpisem přihlášky zákonný zástupce souhlasí s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny, který mu byl předložen.

BOZ v ŠJ

V průběhu stravování zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí učitelky MŠ.

Práva strávníků

 • využití stravovacích služeb

 • zajištění bezpečnosti

 • ochrana před diskriminací, fyzickým i psychickým násilím

 • nejsou nucení ke konzumaci celého vydaného jídla

Povinnosti strávníků

 • dodržování pravidel kulturního stolování

 • plní pokyny pedagogického dohledu

 • dbají na čistotu rukou a oděvu

 • odnášejí použité nádobí

 • jídlo je určené ke konzumaci v jídelně (s výjimkou jídlonosičů v určeném čase)

Práva zákonných zástupců

 • vznášet připomínky a podněty

Povinnosti zákonných zástupců

 • informovat o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích strávníka

 • provádět včasnou úhradu za stravné

Vztahy zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 • informace o strávníkovi jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Ochrana majetku

 • strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny

 • závady na majetku oznámí strávníci pedagogickému dohledu

 

 

 

 

Vypracovala: A. Kopecká                 schválila  J. Vavřincová

                      vedoucí ŠJ                       ředitelka MŠ

 

 

Ve Vrchlabí 1. 9. 2022 

Značení alergenů:

Od 13.12.2014 je povinnost ve veřejném stravování vyznačit stanovený alergen. Školní jídelna označí vyrobený pokrm alergení složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem, označujícím alergen. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.


 

 

ŽIVOTOSPRÁVA

Pro děti a zaměstnance MŠ se vaří ve vlastní školní kuchyni. Paní kuchařka je pro svoji práci plně kvalifikovaná, nadále se vzdělává účastí na seminářích a poradách pro vedoucí školních jídelen a kuchařek, studiem materiálů zabývajících se zdravým životním stylem. Její práce směřuje k tomu, aby dětem byla poskytována vyvážená strava dle příslůšných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy / svačina x oběd x svačina / jsou dodržovány vhodné intervaly. Při práci paní kůchařce pomáhá pomocná kuchařka, která zajišťuje též prostírání stolků pro děti, výdej jídla ve druhé třídě a umývání nádobí.

Organizace stolování:

- děti si po příchodu z vycházky omyjí ruce, sednou si k prostřenému stolu  / v první         třídě /, druhé třídě si děti prostírají samy.

- paní kuchařka naleje polévku, popřejeme si "dobré chutnání", talíře po polévce              odnáší děti do kuchyňky

- druhé jídlo si děti přináší z kuchyňky samy / v prvním pololetí v první třídě za               pomoci   paní učitelky/ , talíře po druhém jídle děti opět odnáší do kuchyňky

- děti od čtyř let jedí příborem

- po obědě si čistí zoubky

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stolování. V letních teplejších měsících se děti stravují venku v zastřešeném altánu.

Pitný režim:

Pro děti je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ a v letních měsících i na školní zahradě. K pití poskytujeme dětem ovocné čaje, ředěné džusy, minerálky, vodu..., děti mají ráno a odpoledne k dispozici jiný nápoj. Pití je pro děti připraveno přímo ve třídě na servírovacích stolcích v konvici s víkem na táce, kde je dostatek hrníčků, aby se děti mohly jít napít několikrát během dopoledne i odpoledne.  Použité hrníčky odkládají děti na tác do spodního prostoru servírovacího stolku. Dětem v první třídě nalévá pití paní učitelka, děti z druhé třídy si nalévají samy. Děti se nemusí ptát, jestli se mouhou jít napít, ale mohou se napít z vlastní vůle kdykoliv mají chuť, Paní učitelka sleduje pitný režim dětí, pokud některé děti pijí málo, jsou k tomu paní učitelkou pobídnuty.