DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Školní řádMateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

Tento školní řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne  1.9.2020

Vypracovala a schválila ředitelka mateřské školy   Jana Vavřincová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa mateřské školy:  Jiráskova 926, 543 01 Vrchlabí

Telefon:  499 422 965

e-mail:  msjiraskova.vrchlabi@seznam.cz

webové stránky: www.msjiraskova.wbs.cz

datové stránky:  44yk38t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah :

 

1 Cíle předškolního vzdělávání

2 Práva a povinnosti

   2.1 Práva dětí

   2.2 Povinnosti dětí

   2.3 Základní pravidla chování v mateřské škole 

   2.4 Práva zákonných zástupců dětí (§ 21 školského zákona) 

   2.5 Povinnosti zákonných zástupců dětí (§ 22 školského zákona) 

   2.6 Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání 

3 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

4 Provoz a vnitřní režim školy 

   4.1 Provoz školy

   4.2 Organizace dne v mateřské škole

   4.3 Předávání dětí zákonným zástupcům 

   4.4 Účast na akcích pořádaných mateřskou školou 

   4.5 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole 

   4.6 Organizace stravování dětí 

   4.7 Organizace vzdělávání mimo budovu školy 

   4.8 Povinné předškolní vzdělávání 

   4.9 Vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole

   4.10 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními) 

   4.11 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

   4.12 Ukončení docházky dítěte do MŠ

   4.13 Evidence dítěte (školní matrika) 

   4.14 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 

   4.15 Platby v MŠ 

5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

   5.1 Počty dětí 

   5.2 Výkon dohledu nad dětmi – předcházení rizikům

   5.3 Předcházení úrazům 

   5.4 První pomoc a ošetření 

   5.5 Prevence šíření infekčních onemocnění 

6 Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole 

   6.1 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

7 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

8 Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád je vydaný na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vydává jej ředitelka školy, po projednání v pedagogické radě.

Školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy, o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci.

S vybranými částmi obsahu byly seznámeny i děti formou odpovídající jejich věku a rozumovým schopnostem.

 

1 Cíle předškolního vzdělávání

(§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

 

2 Práva a povinnosti

2.1 Práva dětí

Dítě má práva daná Úmluvou o právech dítěte (1989).

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace.

Dítě má právo na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy.

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo na akceptování jeho vývojových specifik.

Dítě má právo na rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb.

Dítě má právo, aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

2.2 Povinnosti dětí

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

Dítě má povinnost dodržovat pravidla soužití ve třídě, mateřské škole, která společně s učitelkami vytváří.

Dítě má povinnost respektovat učitelku a ostatní zaměstnance.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Dítě má povinnost dodržovat a plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

 

2.3 Základní pravidla chování v mateřské škole

Dítě dodržuje, respektuje pravidla soužití ve třídě, škole, která jsou společně s učitelkami vyvozená a pochopená tj.

- respektujeme učitelku i zaměstnance školy

- pozdravíme se, požádáme, poděkujeme

- ve třídě, šatně, na chodbě se chováme klidně, abychom neublížili sobě a ostatním dětem

- nadměrně nekřičíme, abychom šetřili svoje zdraví i zdraví ostatních dětí a nerušili se při hře

- spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou

- neničíme kamarádovi hru ani práci

- nemluvíme hrubě, nechováme se hrubě ke kamarádům

- nebereme si nic, co nám nepatří

- pěstujeme vlídné a laskavé vztahy mezi dětmi i dospělými

- vzájemně si pomáháme a neubližujeme si

-oznamujeme učitelce jakékoliv přání, potřebu nebo jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání  

  odlišné od dohodnutých pravidel

 

2.4 Práva zákonných zástupců dětí

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte má právo kdykoliv se obrátit na ředitelku, učitelku a ostatní zaměstnance školy s žádostí o pomoc, radu či informaci.

Zákonný zástupce dítěte má právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď přímo k učitelce  nebo ředitelce školy.

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jeho dítěte..

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou činnost školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkající se vzdělávání jeho dítěte. 

Zákonný zástupce má možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.

 

2.5 Povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte je odpovědný za to, že přivádí do MŠ dítě zdravé.

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech (změny bydliště, telefony, zdravotní stav, infekční onemocnění..), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte.

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a stravování dítěte dle daných pravidel.

Zákonný zástupce má povinnost sledovat pravidelně nástěnky.

 

2.6 Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte se může informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatněných v MŠ ve Školním vzdělávacím programu, který je veřejně přístupný i s dalšími dokumenty / k nahlédnutí

v mateřské škole a na webových stránkách MŠ /

Zákonný zástupce dítěte je včas informován o připravovaných akcích v MŠ, o rozhodnutích mateřské školy týkajících se vzdělávání dětí formou písemného upozornění na nástěnkách, sdělením učitelek,  prostřednictvím webových stránek, na facebookové skupině MŠ a na třídních schůzkách.

Základní poradenskou pomoc jsou povinny poskytnout všechny učitelky školy a ředitelka MŠ.

Zákonný zástupce dítěte si může domluvit s ředitelkou školy nebo s učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány jejich podstatné připomínky ke vzdělávání (tj. konzultační hodiny).

 

3 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet

ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace

o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí  zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učitelky mateřské školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

4 Provoz a vnitřní režim školy

4.1 Provoz školy

Provoz mateřské školy je celodenní - od 6.30 do 16 hodin.

Z bezpečnostních důvodů má MŠ určen a využívá pro vstup dětí, rodičů, zaměstnanců, popř. návštěv a kontrol... pouze jednu branku a jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován  videomonitorem, s tzv. videovrátným, který zajišťuje zvýšené bezpečí MŠ, vizuální kontrolu osob před vstupem do MŠ, komunikaci zaměstnanců s rodiči a ovládání elektrického dveřního zámku z obou tříd. Vchod do MŠ je trvale uzavřen, otevření je možné pouze po zazvonění a zjištění totožnosti osob.

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 hodin, nejpozději do 8.00  hodin.

Odchody dětí po obědě v době od 12.15 – 12.30 hodin.

Odpoledne od 14.30 hodin.

Mimořádný příchod (odchod ) lze uskutečnit po domluvě s třídní učitelkou, ale pouze pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces ve třídě.

Mateřská škola má dvě třídy s celodenním provozem.

Zákonní zástupci jsou povinni osobně předat dítě učitelce a vyzvednout ho včas, t.zn. do 16.00 hod.

Po ukončení provozní doby mateřské školy není povoleno zdržovat se v areálu školy.

Zákonní zástupci neponechávají děti v šatně nikdy samotné, před zahájením provozu nebudou děti přebírány.

Z mateřské školy vyzvedávají děti pouze jejich zákonní zástupci a osoby jimi pověřené / Zmocnění pro pověřené osoby /

 

4.2 Organizace dne v mateřské škole

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího programu probíhá

v základním / orientačním / denním režimu.

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku.

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Stanovený základní režim  může být upraven v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, a jiných akcí...

Škola může poskytovat i nadstandardní aktivity v podobě např. výuky cizího jazyka, nadstandardní sportovní, hudební či taneční aktivity apod. Tyto aktivity nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona a nesmí být poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu.

Rodiče mohou pro své děti tohoto nadstandardu využít, ale nemusí. Pokud této nabídky v podobě nadstandardní aktivity nevyužijí, je dětem v mateřské škole zajištěn plnohodnotný program

v souladu se Školním vzdělávacím programem. Je zcela na rozhodnutí rodičů, zda dítě na tyto aktivity přihlásí či nikoliv.

Ranní hry /6.30-8.30/

Po příchodu do třídy děti pozdraví a požádají p .uč. o hračku, se kterou pěkně zacházejí. Děti mají možnost volby hry, hračky i kamaráda ke hře. Probíhají různé hry dětí – společenské, námětové, tvořivé… a další činnosti dětí dle nabídky p. učitelky a vlastního výběru dětí. Po hře uklízí děti hračky na původní místo.

Ranní cvičení /8.30-8.45/

Cvičíme ve větrané místnosti, děti mají uvolněný oděv, tak, aby se jim dobře cvičilo, cvičí bosy. V letních měsících cvičíme venku na školním hřišti. Probíhá procvičování chůze, běhu, poskoků s různými obměnami, zdravotní cviky na procvičení všech částí těla s různým náčiním, pohybové hry, základy tanečně-pohybové výchovy.

Dopolední svačina /8.45-9.00/

Děti si před jídlem a po každém použití WC myjí ruce a otírají do ručníku u své značky.Starší děti se obsluhují samy, mladší děti podle svých schopností nebo za pomoci p.uč.

Didakticky cílené činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně se všemi dětmi, skupinkami dětí i jednotlivci – podle potřeb, věku, zájmu a schopností dětí v průběhu celého dne. Jsou zaměřeny na estetiku, pohyb, řeč, práci a poznávání. Tyto činnosti zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení / nové formy a metody práce /.

Pobyt venku /9.30-11.30/

V šatně se děti oblékají pro pobyt venku. Po skupinkách se odcházejí obouvat. P.uč. kontrolují úpravu oděvu dětí. Pobyt dětí probíhá formou vycházky nebo pobytem dětí na školní zahradě. V letních měsících po celý den.

Oběd /11.30-12.00/

Děti obědvají u prostřeného stolu, prostírají si samy. Po polévce odnášejí talíře do kuchyňky a přináší si druhé jídlo. Na jídlo používají  příbor. Od stolu odcházejí jednotlivě, po obědě si čistí zoubky.

Odpolední odpočinek /12.00-14.00/

Na odpolední odpočinek se děti převlékají do nočních košilek a pyžam. Oblečení urovnají na lavičku nebo na židličky, v 1. třídě do košíčku u lehátka. Před odpočinkem probíhá poslech hudby, zpěvu, četba podle přání dětí. MŠ nabízí relaxační program pro děti s menší potřebou spánku formou klidnějších činností / aby při odpočinku nerušily ostatní děti /. Když dítě do 13.15 hod. neusne, může potichu vstát a věnovat se těmto klidnějším činnostem / kreslení, Puzzle, prohlížení obrázkových knih, encyklopedií, školáci a děti s odkladem školní docházky příprava na vstup

do 1. třídy ZŠ /

Odpolední svačina /14.00-14.15/

Po spaní si děti za pomoci p. uč. a školnice MŠ ustelou lehátko, omývají obličej, za pomoci p.uč. češou vlásky.

Odpolední činnosti /14.15-16.00/

Po odpolední svačině probíhají různé opakovací chvilky, děti si hrají podle svého přání.

Před odchodem domů ukládají hračky, rozloučí se pozdravem

 

4.3 Předávání dětí zákonným zástupcům

Zákonní zástupci respektují dobu přivádění a propouštění dětí.

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce MŠ, po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, po dobu třídních schůzek, besídek, brigád v MŠ, seznámení se s informacemi na nástěnkách, studium základních dokumentů mateřské školy / ŠVP, školní řád, vnitřní řád školní jídelny, aj. /

Oblečení jim ukládají do označených skříněk, obuv do botníku. Děti by měly mít své věci označené, nedochází tím k záměně.

Dítě potřebuje:

bačkorky na přezutí, ne pantofle !!!

pyžamo - 1x týdně doma vyprat

oblečení a obuv na zahradu - obměňuje se podle ročního období

oblečení do třídy

náhradní spodní prádlo

nepromokavou obuv, pláštěnku

 

Děti si mohou přinést z domova měkkou hračku - plyšáčka. Cenné věci do mateřské školy nepatří. Za ztrátu škola nenese zodpovědnost, totéž platí ve věci - kočárky, dětská kola ... - vzhledem k bezpečnosti dětí není možné tyto věci na zahradě nebo v prostorách budovy ukládat. Na koloběžky a kola je určen stojan za budovou MŠ.

Zákonní zástupci jsou povinni přivádět děti do třídy a osobně je předat učitelce mateřské školy, popřípadě ji informovat o momentálním zdravotním stavu dítěte.

V případě, že zákonní zástupci pověří k přebírání svého dítěte jinou osobu (viz, písemné Pověření..) zůstávají stanovené podmínky neměnné. Dochází -li k narušování řádu školy může být pověření, ze strany mateřské školy, zrušeno.

Vystavené písemné pověření, podepsané zákonným zástupcem dítěte, se předává třídní učitelce.

a) Pokud si zákonný zástupce, či pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka se pokusí tyto zmíněné osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje ředitelku školy,

c) obrátí se na Policii ČR.

Vysvětlení: Učitelka si  nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je učitelka MŠ předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době setrvává na území mateřské školy, odpovídá za jeho bezpečnost. Řídí se doporučeným postupem MŠMT, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb.

o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje dítěti neodkladnou péči. Pokusí se telefonicky zákonné zástupce kontaktovat. Při neúspěšném pokusu kontaktu se obrátí na Městskou policii (156), nebo na Polici ČR (155) podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

 

4.4 Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

Dítě má právo účastnit se akcí pořádaných školou a dalších mimoškolních aktivit související s výchovně vzdělávací činností školy, na které je zákonný zástupce přihlásí. 

Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou podány včas - nejméně týden před jejich zahájením - na informační nástěnce pro rodiče nebo na facebookové skupině MŠ, popř.  ústním sdělením učitelek.

Pro děti, které nejsou přihlášeny, zajistí škola náhradní vzdělávání v mateřské škole.

Nepřítomnost dítěte na mimoškolních akcích musí být řádně a včas omluvena zákonným zástupcem.

 

 

 

4.5 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 povinné. 

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce – neprodleně, nejpozději do 3 dnů  oznámí skutečnost včetně uvedení důvodu nepřítomnosti a to telefonicky nebo osobně v mateřské škole.

V případě,že se omluva vztahuje na týž den, je třeba takto učinit do 7.30 hod. ráno.

Třídní učitelka eviduje školní docházku dětí ve své třídě. Neomluvené nebo zvýšené absence oznámí ředitelce školy, která je vyhodnotí a ověří jejich věrohodnost. Dále řeší tyto absence pohovorem

se zákonnými zástupci. Nedojde – li k nápravě, může ředitelka školy zaslat oznámení o pokračující absenci dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

V případě dětí s povinným předškolním vzděláváním je třeba následně ještě zaznamenat do omluvných listů dítěte ve 2. třídě MŠ.

 

4.6 Organizace stravování dětí

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy (nutriční doporučení).

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky, vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého dne v mateřské škole.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.30 hodin.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky.

Neodhlášený oběd si mohou rodiče odebrat první den do vlastního jídlonosiče v době od 11.00 – 11.30 hod.

Podávání svačin, obědů: viz. organizace dne.

Systém podávání svačin:  samoobslužný, s podporou učitelky.

Systém podávání obědů: vydávají kuchařky, pedagogický dohled zajišťují učitelky.

 

4.7 Organizace vzdělávání mimo budovu školy

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka školy počet učitelek mateřské školy tak, aby na jednu učitelku připadlo:

- nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

- pokud jsou ve třídě zařazeny děti mladší 3 let, nebo s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až

  pátého stupně, max. 12 dětí

Tento počet lze zvýšit max. o 11 dětí, v tomto případě bude zajištěn další pedagogický pracovník nebo ve vyjímečných případech jiná zletilá osoba způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy / např. školnice /

Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

 

4.8 Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti

od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

V případě, že zákonný zástupce dítěte volí jinou formu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, lesní školku, přípravnou třídu ZŠ, třídu přípravného stupně ZŠ speciální nebo zahraniční školu na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění PŠD (podle § 38a školského zákona ) oznamuje tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).     V naší mateřské škole je tato doba stanovena od 8.00 do 12.00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz. Organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Individuální vzdělávání dítěte (uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy).

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

Tyto oblasti vychází ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole - ověří se úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů ( ověření se uskuteční poslední středu v listopadu a náhradní termín je první středu v prosinci )

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato

k předškolnímu vzdělávání.

 

4.9 Vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a/ povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

b/ povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat

Mateřská škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých dětí. Vzdělávání na dálku bude ve větší míře probíhat tzv. off-line / neprobíhá přes internet a není třeba množství digitálních technologií /. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí / společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia… /

Zadávání aktivit bude probíhat prostřednictvím facebookové skupiny mateřské školy, v některých případech může proběhnout písemně, telefonicky, či osobně.

Vzhledem k tomu, že je pro předškolní děti vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání, rodiče mají tedy povinnost neúčast na distanční výuce omluvit

/ prostřednictvím facebooku MŠ , ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele /.

 

4.10 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora (tzv. podpůrná opatření - Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení

za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2

a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením

v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami

(§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5.stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

 

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

4.11 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklém –  v místním časopise PULS, na vývěsce MŠ,

a na webových stránkách MŠ.

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici v mateřské škole a ke stažení na webových stránkách MŠ, zároveň jsou včas předem zveřejněna kritéria pro přijímání dětí.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

/ neplatí pro děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné /.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte písemně dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

 

4.13 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy může, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, z důvodu:

a) neúčasti ve vzdělávání po dobu delší než dva týdny a jeho neomluvené absenci podle stanovených pravidel tohoto školního řádu

b) narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců. V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu školy.

c) ukončení vzdělávání ve zkušební době Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy, na základě písemného oznámení – Žádost zákonných zástupců o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole – předškolní vzdělávání ukončit.

d) nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Ukončení docházky do MŠ podle bodů a) – d) se nevztahuje na děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

 

4.14 Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce školy vyplněný tiskopis Školní matrika a Přihlášku ke stravování

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím.

 

4.15 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s ředitelkami ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu

/ Poté si zákonní zástupci sami podají žádost k předškolnímu vzdělávání do jiné mateřské školy/.

 Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše

na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Ředitelka mateřské školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, krizová opatření…,

která znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

4.16 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ.

Výši měsíční úplaty stanoví ředitelka MŠ na období školního roku nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku / viz Směrnice MŠ o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů / - zveřejněna na nástěnce Informace pro rodiče a na webových stránkách MŠ. Úplata se stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu ve stejné měsíční výši. Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty.

Bezúplatné vzdělávání – od 1.9.2017- od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobození od úplaty -  osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost každý měsíc potvrzením o pobírání dávek.

Snížení úplaty -  dítě, které nebude celý měsíc docházet do MŠ a bude předem omluveno / na základě žádosti rodičů o snížení úplaty / - úplatu lze snížit o polovinu stanovené základní částky.

Úplata za školní stravování dětí je dána vnitřním předpisem / Vnitřní řád školní jídelny /  a je vyvěšena na nástěnce Informace pro rodiče a na webových stránkách MŠ.

Způsob platby: převodem z účtu nebo přímým vkladem v bance na účet MŠ 

ČSOB, č.ú. 181 997 689 / 0300

Ojediněle, ve vyjímečných případech, po domluvě lze zaplatit v MŠ v hotovosti.

 

Úplata za školné se platí do 15. dne stávajícího měsíce, stravné se platí do konce předcházejícího měsíce na měsíc následující.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel mateřské školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ, stravovalo vždy.

Informace týkající se stravování podává vedoucí školní jídelny.

Doba podávání jídla - viz. Organizace dne v mateřské škole

 

5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

5.1 Počty dětí

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy

(§ 5 odst. 1, 2 a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Třída mateřské školy (běžná třída § 2 odst. 1b, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) se naplňuje do počtu 24 dětí. Tento počet lze navýšit na základě povolení výjimky zřizovatele o:

1.třída – o 2 děti na počet dětí 26;  2.třída – o jedno dítě na počet dětí 25.

Děti se vzdělávají ve dvou třídách.

Kapacita naší školy je 51 dětí (zápis v rejstříku škol) a nesmí být překročena.

V mateřské škole se mohou vzdělávat i děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Ve třídě se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb dětí. Počet těchto dětí nesmí přesáhnout jednu třetinu dětí ve třídě / toto pravidlo se neuplatní v případě, že by nebylo možné přijmout dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky /.

Za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se snižuje počet dětí o dvě děti.

Za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení se snižuje počet dětí o dvě děti.

Za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně se snižuje počet dětí o jedno dítě.

Maximálně lze snížit počet dětí nejvýše o pět dětí.

a) vzdělávání se realizuje mimo místo (tj. budovu), počet dětí na 1 učitelku mateřské školy se upravuje podle pravidla (§ 5 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) Záleží na počtu dětí s přiznaným podpůrným opatřením, nebo zařazení dětí mladší 3 let.

Děti

PRAVIDLO

Povolená výjimka

Děti z běžné třídy

20 dětí

Nejvýše 28 dětí

Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

12 dětí

Nejvýše 23 dětí

b) ve třídě zřízené pouze pro děti mladší tří let počet dětí na 1 učitelku mateřské školy se upravuje podle pravidla (vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Třída mateřské školy

PRAVIDLO

Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let

nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí

 

5.2 Výkon dohledu nad dětmi – předcházení rizikům

Ředitelka školy zabezpečuje prostřednictvím učitelek dohled nad dětmi a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání a při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

Každá učitelka mateřské školy je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců, pověřené osoby nebo jiné učitelky školy, do doby jejich předání zákonným zástupcům, pověřeným osobám nebo jiné učitelce.

Učitelka mateřské školy má trvale přehled o dětech, průběžně kontroluje jejich počet, sleduje případný odchod a návrat z WC apod. a podle potřeby kontroluje další prostory, ve kterých se děti pohybují. Při denním pobytu nenechává děti bez dozoru a to ani v době jejich odpočinku. V krajním případě vyžádá zastoupení dalším odpovědným zaměstnancem.

Učitelka mateřské školy při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka mateřské školy nebo pověřená osoba. Počet odpovědných učitelek mateřské školy a zaměstnanců stanovuje ředitelka školy.

Učitelka mateřské školy dbá při tělovýchovných aktivitách zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení  musí zkontrolovat, zda je  nářadí v pořádku.

Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelka, bez dohledu, používat průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí a kde nemůže mít o dětech přehled.

Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelka mateřské školy dbá na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.

Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled.

Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, výlet,...),,nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nepedagogický zaměstnanec školy).

Při dohledu nad dětmi u jiného právního subjektu (hřiště obce, plavecký bazén, …) se učitelka řídí řádem platným pro daný objekt.

Všichni zaměstnanci školy během celé pracovní doby reagují na všechny skutečnosti, které by ohrozily bezpečnost školy (cizí osoba v budově, ohrožení dětí, nefunkční technické zabezpečení).

V průběhu dohledu nad dětmi vyučující nevykonává jinou činnost s dohledem nesouvisející.

 

5.3 Předcházení úrazům

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy.

Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru.

V případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je učitelka povinna zajistit dozor nad dětmi jinou učitelkou školy.

Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení sociálně patologických jevů.

Učitelky mateřské školy jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti a jsou povinny dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit jejich úraz.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Platí, že při:

a) přesunech dětí při pobytu po pozemních komunikacích se děti:

- přesunují ve skupině po dvou

- skupina nad 20 dětí je doprovázena dvěma učitelkami /není-li uvedeno jinak /

- využívá se chodníků a levé krajnice

- vozovka se přechází na vyznačených místech – přechodech, není-li přechod, tak na bezpečném místě

- při snížené viditelnosti se používají reflexní vesty

- při přecházení se používá zastavovací terč

b) pobytu dětí v přírodě, hře v pískovišti se využívají:

- pouze známá místa

- odstraní se zde všechny nebezpečné věci (sklo, hřebíky atd.)

- při hrách a pohybových aktivitách se dbá, aby děti neopustily vymezený prostor

- využívají se čistá pískoviště (přikrytá plachtou)

c) pohybových aktivitách se před cvičením  ve třídách zkontroluje:

- stav nářadí a jeho funkčnost

- dbá se, aby pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí

d) při pracovních a výtvarných činnostech, ve kterých je nezbytné používat nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.),vykonávají děti práci za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky (nástroje jsou zvlášť upravené).

Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci povinni poskytnout pomoc. V případě potřeby přivolají pomoc, nebo zajistí převoz a doprovod k lékařskému ošetření. Zároveň jsou povinni ihned informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte. Každý úraz, i drobný, musí být zaznamenán do knihy úrazů. Záznam o školním úrazu podle vyhlášky č. 64/2005 Sb. v platném znění vyhotovuje škola

v případě, že v jeho důsledku vznikla nepřítomnost dítěte na výchovném a vzdělávacím procesu. Na žádost zákonného zástupce je ředitelka povinna sepsat záznam vždy, je-li o to požádána i tehdy, jestliže úrazem nebyla zapříčiněna nepřítomnost dítěte ve škole.

Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn pečlivě ve všech odstavcích.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí

na vycházkách, výletech, exkurzích...

K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet učitelek mateřské školy tak, aby na jednu připadlo nejvýše 20 dětí, výjimečně pak nejvýše 28 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje.

Při specifických činnostech, např. při sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

5.4 První pomoc a ošetření

Ředitelka školy a zdravotnice zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. O případném úrazu dítěte musí být informován zákonný zástupce.

Ředitelka školy zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy.

Rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením:  umývárna 1. a 2.tř., školní jídelna.

 

5.5 Prevence šíření infekčních onemocnění

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé.

Případný výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině, neprodleně ohlásí škole.

Při takovémto i jiném závažném onemocnění je zákonný zástupce povinen doložit potvrzení od lékaře

o tom, zda je dítě schopné nástupu do kolektivu.

Učitelka je povinna nepřevzít dítě od zákonných zástupců zjevně nemocné nebo s projevy infekčního onemocnění.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha...) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout nemocné dítě ihned z MŠ.

Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno za narušování řádu školy.
 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

Děti jsou vedeny učitelkami k ochraně zdraví před vlivem patologických jevů a projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jsou seznamovány a vedeny k prosociálnímu chování ve výchovně vzdělávací činnosti během celého dne (v rámci vzdělávacího programu školy).

Děti jsou nenásilnou formou (přiměřeně k jejich věku a schopnostem) vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky, jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality i jiných forem násilného chování. Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Učitelky mateřské školy se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí. Děti jsou vedeny

k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při soužití v kolektivu.

6.1 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 

 

7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Po dobu vzdělávání v mateřské škole jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami. O správném zacházení s majetkem školy jsou i průběžně poučovány všemi učitelkami. Chránit majetek školy je povinností všech osob pohybujících se

v prostorách mateřské školy, včetně zákonných zástupců i dalších návštěvníků školy.

Školní zahrada je určena pouze pro potřeby mateřské školy a využívání herních prvků je cizím osobám zakázáno.

Závady na majetku jsou všichni povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi školy, který provede

o zjištěné skutečnosti zápis  a oznámí ji ředitelce školy.

Z mateřské školy je zakázáno vynášet jakékoliv předměty a hračky.

Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

Zaměstnanci i děti si odkládají osobní věci na místa, která jsou k tomu v prostorách školy určena.

Ředitelka školy poučí zákonné zástupce dětí o odpovědnosti dětí za škodu a odpovědnosti školy za škodu dětem (§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

 

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád platí do odvolání.

Vydáním tohoto řádu se ruší Školní řád vydaný dne 1.1.2017

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole – v chodbě mateřské školy a na webových stránkách MŠ

Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy.

O jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí.

S vybranými částmi školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2020

/ k 8.3. 2021 byly upřesněny podmínky týkající se distančního vzdělávání /

Zpracovala: ředitelka mateřské školy  Jana Vavřincová