DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Školní vzdělávací program

 

 

 


 

 

 

 

Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání

 

,, HRAJEME SI CELÝ ROK“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, VRCHLABÍ, JIRÁSKOVA 926

 

 

 

 

OBSAH:                                                                               

           

1.         Identifikační údaje o mateřské škole           

                          

2.         Obecná charakteristika školy                                                         

            2.1   Představení mateřské školy

 

3.         Charakteristika vzdělávacího programu

            3.1 Popis a formy vzdělávání

            3.2 Stanovení základní filosofie

 

4.         Podmínky vzdělávání                                                                     

            4.1   Věcné podmínky

            4.2   Životospráva     

            4.3   Psychosociální podmínky 

            4.4   Organizace provozu 

            4.5   Řízení mateřské školy

            4.6   Personální zajištění

            4.7   Spolupráce mateřské školy

            4.8   Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

            4.9   Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

            4.10 Podmínky pro vzdělávání dětí 2 – 3 letých

            4.11 Podmínky pro vzdělávání dětí cizinců

           

 

 5.       Organizace vzdělávání

           5.1 Charakteristika tříd

           5.2 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

           5.3 Pravidla pro přijímání dětí

           5.4 Pravidla pro zařazování dětí do jednotlivých tříd

           5.5 Pravidla pro plnění povinného předškolního vzdělávání

           5.6 Platby v MŠ

           5.7 Metody a formy uplatňované při výchovně-vzdělávacím procesu

           5.8 Souběžné působení dvou učitelek ve třídě

          

 1. Vzdělávací oblasti a obsah

Integrované bloky a jejich oblasti

Dílčí cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

Klíčové kompetence

 

     7.      Evaluace

            


 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

Mateřská škola je od 1.1.2003 samostatný právní subjekt.

Název MŠ: Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926

Adresa MŠ: Jiráskova 926, 543 01 Vrchlabí

Telefon: 499 422965

E-mail: msjiraskova.vrchlabi@seznam.cz

webové stránky MŠ: www.msjiraskova.wbs.cz

IČO: 71005978

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Vrchlabí

                                č.ú.: 181 997 689 / 0300

 

Zřizovatel: Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí

 

Ředitelka MŠ: Jana Vavřincová

 

 

Název školního vzdělávacího programu:

            ,, Hrajeme si celý rok “

 

Zpracovatelé: ŠVP byl vytvořen ve spolupráci všech pedagogů mateřské školy na základě dlouholetých zkušeností pedagogů a podle zásad stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku, podává ucelený obraz o mateřské škole. Je zde soustředěno vše podstatné, co charakterizuje naši mateřskou školu a čím se naše mateřská škola odlišuje od ostatních MŠ.

ŠVP je průběžně vyhodnocován a aktualizován.

 

Platnost v aktualizované verzi od 1.9.2021...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

2.1 PŘEDSTAVENÍ  MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Naše mateřská škola je typizovaná dvoupodlažní budova z r. 1970.

Kapacita MŠ je 51 dětí.

Má dvě třídy:

        1.třída – 24 dětí

               děti ve věku od 3 – 4 1/2 let

                p.uč.: Aneta Kopecká, DiS. / zástupkyně ředitelky /

                           Michaela Štemberová

                školní asistent : Michaela Horáková

        2.třída – 24 dětí

               děti ve věku od 4 1/2 – 6 let

               + děti s odloženou školní docházkou

                p.uč.: Jana Vavřincová, řed. MŠ

                           Kamila Petrová

                asistent pedagoga: Zuzana Roubalová

                                                  

Jedna třída je situována v přízemí, druhá v 1.patře. Každá třída má svoji hernu a třídu. Náleží k ní ještě přípravná kuchyňka, WC dětí a umývárna, sklad lehátek. Herny je po obědě využito po rozložení lehátek jako ložnice. Obě třídy nabízejí dostatek hraček, pomůcek a herních koutků pro děti - kadeřnictví, kuchyňka, krámek, divadelní koutek, množství stavebnic pro stavby dětí dle předlohy i vlastní fantazie, koutky pro tvořivé činnosti dětí … a další. Dle financí v rozpočtu hračky a pomůcky postupně obměňujeme a dokupujeme nové… Nabízíme dětem i velké množství obrázkových knih a časopisů, různé encyklopedie a zajišťujeme tak péči i v oblasti předčtenářské gramotnosti. Prodej knih zprostředkováváme i rodičům a poskytujeme jim ke čtení i odborný časopis Informatorium školy mateřské, kde je velmi mnoho zajímavých článků z oblasti školství.

Pro obě třídy je závazný Školní vzdělávací program mateřské školy. Ze ŠVP vychází třídní vzdělávací programy, které jsou vytvořeny pro každou třídu zvlášť / viz. vzdělávací obsah /.

 

Šatny pro obě třídy a pedagogické zaměstnance jsou v přízemí při vstupu do MŠ. V šatnách i hale máme několik nástěnek, na kterých jednak informujeme rodiče o dění ve škole a připravovaných akcích, mají zde k dispozici školní řád, školní akční plán, školní vzdělávací program a další informace o provozu mateřské školy …  - aby rodiče měli představu o tom, co s dětmi celý týden děláme, co se učíme…, ale také zde samozřejmě máme výstavky dětských prací… Děti mají možnost podílet se na utváření prostředí mateřské školy, rády pomáhají a zdobí si školičku např. k různým ročním obdobím, apod.


Při ranním cvičení se všemi dětmi probíhají základy tanečně pohybové výchovy, p. učitelky jsou bývalými cvičitelkami vrchlabského tanečního studia Oliver.

Mimo jiné v rámci rozvoje pohybových dovedností dětí,jako součást ŠVP naše mateřská škola nabízí:

 • předplavecký výcvik dětí / hrazeno z rozpočtu MŠ/
 • výuka bruslení / hrazeno z rozpočtu MŠ/

            s možností zdarma zapůjčení bruslí a helmy

A nadstandartní aktivity pro děti / hrazeno rodiči /

 • lyžařský výcvik dětí / základní a zdokonalovací /

Je zcela na rozhodnutí rodičů, zda se jejich dítě této aktivity zúčastní, či nikoliv. Pokud této nabídky v podobě nadstandartní aktivity nevyužijí, bude jejich dětem v mateřské škole zajištěn plnohodnotný program v souladu se ŠVP.

 

Naše mateřská škola má nádhernou velkou zahradu, která je dětmi po celý rok hojně využívána. V letních měsících zde děti tráví celý den, včetně stravování a pokud to počasí dovolí i odpočinku ve spacích pytlích pod stromy.

Vybavení školní zahrady: hrací sestava Sokolí věže se skluzavkou, dvě průlezky, dvě houpačky, kládová houpačka, hrací věž, kreslící tabule..., hřiště s brankami na fotbal. Dopravní hřiště pro koloběžky, šlapací auta, odrážedla… s bezpečným povrchem 4 soft, kde se děti seznamují se základy tolik důležité dopravní výchovy / v souvislosti s tím jsme si zažádali o grant Škoda auto a k naší velké radosti jsme velmi přísnou grantovou komisí byli vybráni /.

Z tohoto materiálu máme i nově zrekonstruované pískoviště s tunelem.

Stojí zde prostorný venkovní altán, kde se právě za pěkného počasí děti stravují, zde si hrají a slouží jako úkryt před náhlým deštěm.

Pro seznamování dětí se základy pěstování ovoce a zeleniny máme nově vybudované vyvýšené záhony.

K budově MŠ je připojena hračkárna / jak děti tuto místnost nazývají /, která je plná různých hraček a pomůcek pro hry dětí na školní zahradě.

Každoročně pořádáme brigády pro rodiče při jarním a podzimním úklidu školní zahrady, rodiče nám pomohou shrabat listí, natřít průlezky, houpačky… a pomohou nám i s dalšími drobnými opravami pro zpříjemnění pobytu dětí na školní zahradě. Doposud byli rodiče velice ochotní a my jim za to moc děkujeme. Doufáme, že v této spolupráci budeme i nadále pokračovat.

Dále bychom chtěli pokračovat v dalším zvelebování školní zahrady / viz akční plán mateřské školy /

 

 

3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


3.1 POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 

 Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které sev průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založeném na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.   Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. K rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů.

 

 

 

                    3.2. STANOVENÍ ZÁKLADNÍ FILOSOFIE

 

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené
výchovy, položit základy vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů
a potřeb. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, máme vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standartní i nadstandartní péči o všechny děti naší školy.

Ve vzdělávání školy upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako  

základu veškerého přirozeného poznávání. Veškerá práce všech zaměstnanců

školy směřuje k tomu, aby zde děti byly spokojené a šťastné.

Tradicí je několikaletá spolupráce s okolními MŠ, ZŠ, ZUŠ, HC Vrchlabí, Krnapem, divadelní agenturou, lyžařskou a plaveckou školou, knihovnou… a pochopitelně i MÚ.

Naší snahou zde je, aby si děti od útlého věku osvojovaly základní znalosti a

dovednosti a získávaly tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat

zajistit dětem prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat mu odbornou péči, usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Předškolní vzdělávání poskytované naší MŠ by mělo rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

 

Naše dlouhodobé koncepční záměry jsou:

 • Dobrá spolupráce s rodiči, jelikož pro zdárný vývoj dětí je velice důležité 

     skloubit výchovné působení školy a rodiny v jeden celek.

     Za velmi prospěšné považujeme organizovat nejen schůzky pro rodiče se

     zajímavým programem, ale též různé akce pro rodiče a děti, jako jsou  

     besídky / Mikulášská, Vánoční, ke Dni matek…/, různé výlety, soutěže,

     dále je to adaptační program, rodiče si u nás mohou kdykoliv po domluvě

     s učitelkou přijít ,, pohrát „ a zúčastnit se dle zájmu kterékoliv akce MŠ.

     Velmi se nám osvědčila i brigádnická pomoc rodičů na školní zahradě.

 • Dobrý kolektiv učitelek, jelikož děti se nejlépe vyvíjejí, když mezi učitelkami

     jsou dobré vzájemné vztahy, souhlasný výchovný postup, vzájemná úcta, 

     shoda a když jsou všechny ochotny vzájemně si pomáhat. Usilovat o tzv.

     demokratický kolektiv učitelek se smyslem pro zájmy a potřeby dětí,

     vzájemnou spolupráci, otevřenost a možnost výměny názorů. Ne školsky

     vyučovat, ale poskytnout dětem možnost, aby se učily a rozvíjely všemi

     stránkami své osobnosti.

 

Orientace výchovně-vzdělávací práce

Z úkolů mateřské školy vyplývá i orientace výchovné práce tohoto zařízení.

Rozhodující je respektování vývojových zvláštností dítěte a jeho individuálních potřeb a zájmů, rozvíjení přirozenosti v obsahu i metodách práce a zabezpečení klidné a radostné atmosféry. Důležité je, aby vše v mateřské škole bylo podřízeno dítěti, ať už se jedná o celkové uspořádání života, denní program, otázky orientační, materiální, apod.

Jde o to maximálně snížit psychosociální náročnost prostředí i forem kolektivní péče o dítě a zabezpečit, aby bylo dítě spokojené a aby se dobře rozvíjelo.

Příznivé výchovné působení spočívá především na učitelkách samých, jelikož především ony vytvářejí celkovou atmosféru důvěry, bezpečí a porozumění, prostor pro sebevyjádření a uplatnění každého dítěte. Učitelka dítě vychovává stále, veškerou svou péčí – ať už záměrně či nahodile, nejen uplatňováním svých odborných znalostí, ale především svým citlivým a laskavým postojem k dětem vycházejícím z porozumění dítěti a schopnosti empatie.

 

                                  4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

4.1 VĚCNÉ PODMÍNKY

 

Mateřská škola sídlí v poměrně moderní budově, za doby své působnosti prošla venkovními i vnitřními úpravami. Její technický stav je dobrý.

Postupně dle financí v rozpočtu se mateřskou školu snažíme modernizovat a myslíme si, že se nám to celkem daří.

Již máme novou střechu, nová plastová okna, zateplení budovy a novou fasádu, plynový kotel…

/ to vše ve spolupráci i spolufinancování se zřizovatelem /

 

Dále:

 • nové botníky pro děti a lavičky na přezouvání dětí
 • nový koberec v hale MŠ a na schodišti
 • nové dřevěné kryty radiátorů v obou třídách
 • v podstatě zmodernizované obě třídy / nové koberce, ve 2. třídě novou vinylovou    

podlahu, nové stolečky a židličky pro děti, skříňky na uložení hraček a pomůcek, hrací koutky pro děti – kuchyňka, krámek, kadeřnictví…

 • nové vstupní dveře do budovy MŠ, opatřené z důvodu bezpečnosti videovrátným

 

Dále plánujeme:

    - dovybavit školní zahradu, zrealizovat venkovní vzdělávací učebny

    - postupně provést výměnu dveří v celé budově

    - postupná obměna hraček, pomůcek...

       / viz akční plán mateřské školy /

 

 

4.2 ŽIVOTOSPRÁVA

  

Pro děti a zaměstnance mateřské školy se vaří ve vlastní školní kuchyni. Paní kuchařka je pro svoji práci plně kvalifikovaná, nadále se vzdělává účastí na seminářích a poradách pro vedoucí školních jídelen a kuchařek, studiem materiálů zabývajících se zdravým životním stylem. Její práce směřuje k tomu, aby dětem byla poskytována vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy / svačina x oběd x svačina / jsou dodržovány vhodné intervaly. Při práci paní kuchařce pomáhá pomocná kuchařka, která zajišťuje též prostírání stolků pro děti, výdej jídla ve 2. třídě a umývání nádobí.

Organizace stolování:

 • děti si po příchodu z vycházky umyjí ruce, sednou si k prostřenému stolu

     / v 1.třídě /, ve 2. třídě si děti prostírají samy

 • p. kuchařka naleje polévku, popřejeme si ,,dobré chutnání“…, talíře po polévce odnáší děti do kuchyňky
 • druhé jídlo si děti přináší z kuchyňky samy / v 1. pololetí v 1.třídě za pomoci p. uč. /, talíře po druhém jídle děti opět odnáší do kuchyňky
 • děti na jídlo používají příbor
 • po obědě si čistí zoubky

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stolování. V letních teplejších měsících se děti stravují venku v zastřešeném altánu.

 

Pitný režim:

Pro děti je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ a v letních měsících i na školní zahradě. K pití poskytujeme dětem ovocné čaje, ředěné džusy, minerálky, vodu…, děti mají ráno a odpoledne k dispozici jiný nápoj.

Pití je pro děti připraveno přímo ve třídě na servírovacích stolcích v konvicích s víkem na táce, kde je dostatek hrníčků, aby se děti mohly jít napít několikrát během dopoledne i odpoledne. Použité hrníčky odkládají děti na tác do spodního prostoru servírovacího stolku. Dětem v 1. třídě nalévá pití p. učitelka, děti z 2. třídy si nalévají samy. Děti se nemusí ptát, jestli se mohou jít napít, ale mohou se napít z vlastní vůle kdykoliv mají chuť. P. učitelka sleduje pitný režim dětí, pokud některé děti pijí málo, jsou k tomu p. učitelkou pobídnuty.

Relaxační program

Mateřská škola nabízí relaxační program pro nespavé děti – formou klidnějších činností / aby při odpočinku nerušily ostatní děti / – kreslení, různé pracovní listy, omalovánky, prohlížení obrázkových knih a časopisů, Puzzle…

Děti si po obědě lehnou na lehátko, poslechnou si pohádku, či relaxační hudbu… a když do cca 20 min. neusnou, mohou potichu vstát a věnovat se těmto klidnějším činnostem.

 

 

 

4.3  PSYCHOSOCIÁLNÍ  PODMÍNKY

 

Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Rodiče mají možnost přivádět své děti do mateřské školy kdykoliv dle svých potřeb / mimo dětí, které mají předškolní vzdělávání od 8 – 12.00 hod. povinné /

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku – minimálně 2 hodiny v dopoledních hodinách, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky / mráz pod –10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze…/

V letních měsících tráví děti venku celý den, včetně stravování a někdy i odpočinku ve spacích pytlích pod stromy…

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, ale v rámci možností i v MŠ.

Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování.

Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.

Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován, či znevýhodňován.

Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny.

 

 

Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní spoluúčastí dětí při všech činnostech.

Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí.

Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem / prevence šikany/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ORGANIZACE PROVOZU

 

PROVOZ  6.30 – 16.00 HOD.

 

DENNÍ PROGRAM

 

Denní program se přizpůsobuje podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevněji je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Hlavní činností v mateřské škole je hra, od které se vše odvíjí.

Přibližná doba činností a uspořádání dne dětí v mateřské škole:

Ranní hry /6.30-8.30/

Po příchodu do třídy děti pozdraví a požádají p. uč. o hračku, se kterou pěkně zacházejí. Děti mají možnost volby hry, hračky i kamaráda ke hře. Probíhají různé hry dětí – společenské, námětové, tvořivé… a další činnosti dětí dle nabídky p. učitelky a vlastního výběru dětí. Po hře uklízí děti hračky na původní místo.

Ranní cvičení /8.30-8.45/

Cvičíme ve větrané místnosti, děti mají uvolněný oděv, tak, aby se jim dobře cvičilo, cvičí bosy. V letních měsících cvičíme venku na školním hřišti. Probíhá procvičování chůze, běhu, poskoků s různými obměnami, zdravotní cviky na procvičení všech částí těla s různým náčiním, pohybové hry. Ve 2. třídě základy tanečně-pohybové výchovy.

Dopolední svačina /8.45-9.00/

Děti si před jídlem a po každém použití WC myjí ruce a otírají do ručníku u své značky.Starší děti se obsluhují samy, mladší děti podle svých schopností nebo za pomoci p.uč.

Didakticky cílené činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně se všemi dětmi, skupinkami dětí i jednotlivci – podle potřeb, věku, zájmu a schopností dětí v průběhu celého dne. Jsou zaměřeny na estetiku, pohyb, řeč, práci a poznávání. Tyto činnosti zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

Pobyt venku /9.30-11.30/

Před vycházkou si děti svléknou kalhoty a zástěrky a nechají si je na židličkách u stolečků. V šatně se pak oblékají pro pobyt venku. Po skupinkách se odcházejí obouvat. P.uč kontrolují úpravu oděvu dětí. Pobyt dětí probíhá formou vycházky nebo pobytem dětí na školní zahradě. V letních měsících po celý den.

Oběd /11.30-12.00/

Děti obědvají u prostřeného stolu. Po polévce odnášejí talíře do kuchyňky a přináší si druhé jídlo. Na jídlo používají příbor. Od stolu odcházejí jednotlivě, po obědě si čistí zoubky.

Odpolední odpočinek /12.00-14.00/

Na odpolední odpočinek se děti převlékají do nočních košilek a pyžam. Oblečení urovnají na lavičku nebo na židličky. Před odpočinkem probíhá poslech hudby, zpěvu, četba podle přání dětí. MŠ je připravena dle zájmu rodičů na relaxační program pro nespavé děti.

Odpolední svačina /14.00-14.15/

Po spaní si děti omývají obličej, za pomoci p. uč. češou vlásky.

Odpolední činnosti /14.15-16.00/

Po odpolední svačině probíhají různé opakovací chvilky, děti si hrají podle svého přání.

Před odchodem domů ukládají hračky, rozloučí se pozdravem

 

 

 

 

 

4.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Školu řídí ředitelka MŠ. Je statutárním orgánem, jedná ve všech záležitostech jménem školy. Plní povinnosti vedoucího zaměstnance, odpovídá za chod školy ve všech oblastech. Řídí ostatní zaměstnance školy, koordinuje jejich práci – zejména prostřednictvím pedagogických rad a provozních porad. Vytváří organizační strukturu školy, zpracovává ve spolupráci s ostatními pedagogickými zaměstnanci Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací program. Provádí kontrolní činnost pedagogických i provozních zaměstnanců. Zpracovává vnitřní řády, předpisy, směrnice a další dokumenty, vztahující se k řízení školy. Přiděluje úkoly všem zaměstnancům školy, jejich povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny.

 

 

Učitelky MŠ:

 • jsou přímo podřízené a odpovědné ředitelce MŠ
 • plní určenou míru výchovně-vzdělávací činnosti a konají práce související s výchovně-    

            vzdělávacím procesem

 • účastní se porad svolaných ředitelkou MŠ
 • zajišťují komplexní výchovně-vzdělávací činnost
 • zpracovávají ve spolupráci s ostatními pedagogy ŠVP a TVP
 • vedou předepsanou pedagogickou dokumentaci
 • provádí soustavné pozorování vývoje dítěte
 • spolupracují s rodiči a podávají rodičům informace o dětech
 • podílí se na organizačním zajištění mimoškolních akcí
 • dále se soustavně vzdělávají
 • kontrolují podmínky k zajištění bezpečnosti dětí
 • a další úkoly stanovené pracovní nápln

 

Provozní zaměstnanci:

 • jsou přímo podřízení a odpovědní ředitelce MŠ
 • pracují dle svých pracovních náplní
 • zodpovídají za celkový úklid ve škole a na školní zahradě
 • sledují čerpání energií a plýtvání energií
 • spolupracují s učitelkami MŠ
 • dodržují bezpečnostní předpisy při práci
 • dodržují hygienické předpisy
 • a další úkoly stanovené pracovní náplní

 

 

 

 

 

 

 

4.6 PERSONÁLNÍ  ZAJIŠTĚNÍ

 

V mateřské škole pracují 4 pedagogičtí zaměstnanci, kteří jsou pro svoji práci plně kvalifikováni. Dbají o svůj odborný růst, dále si rozšiřují své vzdělání účastí na různých seminářích, studiem odborných publikací a časopisů, pravidelně jsou proškolováni v oblasti BOZP a PO, zajišťují komplexní výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí, využívají specifických a kontrolních metod, vytváří podmínky pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí.

V každé třídě MŠ je též asistent pedagoga, který pracuje s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními a ostatním dětem je nápomocen při sebeobsluze, individuálním vzdělávání a skupinových činnostech…

 

Pedagogičtí zaměstnanci:

 

ŘEDITELKA MŠ:                                    Jana Vavřincová

 

UČITELKY:                                                 Aneta Kopecká, Dis.

                                                                    Kamila Petrová

                                                                    Michaela Štemberová

 

Asistenti pedagoga:                                   Zuzana Roubalová

 Školní asistent                                           Michaela Horáková

 

 

Provozní zaměstnanci:

 

            ŠKOLNICE:                                             Linda Novotná

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:            Aneta Kopecká

 

KUCHAŘKA:                                        Veronika Zemková

 

POMOCNÁ KUCHAŘKA:                    Michaela Horáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 Spolupráce s rodiči dětí

 • individuální pohovory s rodiči dle potřeby při přijímání dětí a jejich 

      vyzvedávání

 • schůzky pro rodiče
 • účast rodičů na různých akcích školy
 • účast rodičů při různých oslavách – besídky
 • brigádnická pomoc rodičů
 • adaptační program pro děti

 

Spolupráce s MÚ

 • vychází z osobního jednání s Odborem školství a kultury
 • spolupráce v oblasti materiálně-technického vybavení a oprav MŠ
 • pozvání zástupců města na různé akce školy
 • kulturní vystoupení na vítání občánků

 

Spolupráce se ZŠ

 • návštěva 1.třídy ZŠ, seznamování dětí se školním prostředím
 • návštěva školní družiny

 

Spolupráce se ZUŠ

 • koncerty a různá vystoupení pro děti

 

Spolupráce s KRNAPEM

 • pravidelné besedy pro děti v MŠ na téma příroda, ekologie
 • účast na akcích KRNAPu /Louka plná dětí, výlety do přírody…/
 • exkurze v útulku pro opuštěná a nemocná zvířátka

 

Spolupráce s Divadelní agenturou

 • pravidelně divadelní představení pro děti v MŠ
 • zábavný program při rozloučení se školáky

 

Spolupráce s lyžařskou školou

 • základní lyžařský kurz pro děti
 • zdokonalovací lyžařské kurzy

 

Spolupráce se zimním stadionem

 • výuka bruslení dětí

 

Spolupráce se sportovním centrem

-           předplavecký výcvik dětí

 

Spolupráce s Městskou knihovnou

 • exkurze v knihovně
 • další návštěvy knihovny

 

 

4.8 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a jejich možnostem. Naší snahou je pomoci takovému dítěti, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Vytváříme vhodné podmínky ve třídě – přiměřené množství speciálních pomůcek, vhodných hraček,

ale také zapojením dítěte do kolektivu dětí. Dítě z kolektivu nikdy nevyčleňujeme. Vzdělávání přizpůsobujeme potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení dítěte. Spolupracujeme s rodiči a poradenskými centry.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v MŠ vytvořeny optimální personální podmínky, které odpovídají individuálním potřebám dětí, u kterých je potřeba zajistit speciální pedagogickou péči s využitím podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně si MŠ stanovuje sama na základě systematického hodnocení vzdělávacích výsledů dítěte s využitím metod a nástrojů pedagogické diagnostiky. Pokud učitelka na základě každodenního, dlouhodobého pozorování zjistí u dítěte nějaké problémy a vyvodí odborně podložené závěry, vypracuje pro jejich eliminaci a další rozvoj dítěte plán pedagogické podpory (dále PLPP), podle kterého se bude dítě vzdělávat. Zákonný zástupce dítěte bude o tomto postupu informován a s obsahem PLPP bude seznámen. Tento způsob vzdělávání dítěte bude po třech měsících vyhodnocen, pokud bude zjištěno, že vzdělávání dítěte podle plánu PLPP s přiznaným prvním stupněm podpůrného opatření není úspěšné, bude zákonnému zástupci doporučeno vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v MŠ uplatňujeme a realizujeme pouze na základě doporučení a projednání školského poradenského zařízení a zákonným zástupcem dítěte. Dle doporučení a závěrů školského poradenského zařízení je personálně zajištěn asistent pedagoga. Pokud bude doporučeno vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu, bude vypracován ve spolupráci a na základě doporučení školského poradenského zařízení. Ředitelka školy je pověřenou zodpovědnou osobou pro zajištění komunikace se zákonnými zástupci dětí, školským poradenským zařízením a učitelkami.
MŠ spolupracuje s těmito školskými poradenskými pracovišti:
Pedagogicko-psychologickou poradnou Trutnov
Speciálním pedagogickým centrem Trutnov

 

 

 

4.9. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

 

MŠ vytváří podmínky pro vzdělávání dětí nadaných a rozvíjí jejich potenciál vhodným způsobem ve všech oblastech. Dětem je předkládána rozšiřující nabídka. Pokud se u dítěte objeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Dále budeme postupovat dle závěrů vyšetření z PPP.

 

 

 

 

 

 

4.10 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

 

Pokud se budou v mateřské škole vzdělávat děti mladší tří let, je nutné zajistit podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Děti tohoto věku mají některé potřeby jiné než děti starší, potřebují pravidelný režim, dostatek emoční podpory, větší pocit bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla, třídu vybavenou dostatečným množstvím bezpečných hraček vhodných pro 2leté děti. Zajištění bezpečnosti použitím dostatečně zabezpečených skříněk, aby byly znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Prostředí upravené tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí a aby zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Vybavení mateřské školy dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Zajistit vyhovující režim dne, který respektuje potřeby těchto dětí. Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami ve spolupráci s rodiči.

 

 

4.11 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ A INTEGRACE DĚTÍ – CIZINCŮ

 

MŠ poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu v rámci běžných činností, při kterých dochází díky kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s učitelkami přirozeně ke vzdělávání v češtině. Děti se nejlépe učí jazyk přirozenou cestou kontaktem s vrstevníky.

Věnujeme zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka byla poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do MŠ, byly uzpůsobeny didaktické postupy k cílené podpoře v osvojování českého jazyka.

V případě alespoň 4 cizinců v povinném předškolním vzdělávání zřídí ředitelka MŠ skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu bude rozdělenou do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Naše MŠ poskytuje všem dětem cizincům jazykovou přípravu jednou týdně půl hodiny asistentkou pedagoga.

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ORGANIZACE PROVOZU

 

5.1 CHARAKTERISTIKA TŘÍD

pro školní rok  2022 / 2023

 

Mateřská škola má dvě třídy:

1.třída – 19 dětí (z toho  2 děti mladší tří let)

                děti ve věku od 2 3/4  -  4 1/2 let

                složení dětí:  7 chlapců

                                     12 dívek

 • 18 dětí je české národnosti, 1 dítě je ukrajinské národnosti
 • jazyk český /všechny ostatní děti/

 

2.třída - 18 dětí (z toho 1 dítě s podpůrným opatřením 3.st.)

               15 dětí ve věku od 4 ½  -  6 let

               + 3 dětí s odloženou školní docházkou / 2 chlapci + 1 dívky /

               složení dětí: 11 chlapců

                                     7 dívek

     -    16 dětí / 6 dívek + 10 chlapců / by mělo v následujícím školním roce začít

           plnit povinnou školní docházku

 • 18 dětí je české národnosti
 • jazyk český / všechny ostatní děti /
 • 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami s mentální retardací - bez IVP, 100% úvazek AP
 • nejsou zde děti nadané / diagnostikované PPP nebo SPC /

 

 

 

5.2 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

    

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě Žádostí o přijetí dítěte podaných rodiči

 / popř. zákonnými zástupci dítěte /, žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webových stránkách MŠ 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním / nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci /, toto neplatí pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají předškolní vzdělávání povinné.

Dny zápisu dětí do MŠ jsou každoročně určeny po dohodě s MÚ a ostatními MŠ

/ v době od 2.-16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná /.

Informace o přesném datu zápisu jsou zveřejněny ve Vrchlabském časopise  

Puls, v mateřské škole, na webových stránkách MŠ, na facebookové skupině MŠ

Počet přijatých dětí závisí od počtu dětí, které v MŠ daný rok docházku ukončí, tak, aby celkový počet dětí nepřesáhl stanovenou kapacitu MŠ.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku v případě volné kapacity MŠ.

Při zápisu rodiče obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se neposílá, rodiče jsou o přijetí informováni vyvěšením seznamu přijatých dětí dle registračních čísel na veřejně přístupném místě / vývěska MŠ, webové stránky MŠ /.

O nepřijetí jsou rodiče informováni Rozhodnutím o nepřijetí zaslaným doporučeně do vlastních rukou nebo proti podpisu v MŠ. Před vydáním rozhodnutí mají rodiče možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

5.3 Pravidla pro rozhodování o přijetí dítěte

 

V mateřské škole jsou stanovena následující kritéria pro hodnocení jednotlivých žádostí v sestupném pořadí:

 1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová / spád je celé město Vrchlabí + Strážné / podle věku od nejstarších po nejmladší
 2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a jsou z obce, s níž má město Vrchlabí uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání

/ Klášterská Lhota, Rudník /, podle věku od nejstarších po nejmladší

 1. Ostatní děti s trvalým pobytem ve Vrchlabí podle věku od nejstarších po nejmladší
 2. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a v dalším školním roce i nadále bude vzdělávat podle věku od nejstarších po nejmladší
 3. Ostatní děti podle věku od nejstarších po nejmladší

 

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5.st. se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Počet přijatých dětí se bude také snižovat v případě přijetí dětí mladších 3 let.

 

 

5.4 PRAVIDLA PRO ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ

DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

 

Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány podle věku, 25 nejstarších dětí je zařazeno ve 2. třídě, 25 mladších dětí je zařazeno v 1. třídě.

Ve 2. třídě jsou děti, které v následujícím školním roce začnou plnit povinnou školní docházku včetně dětí s odloženou školní docházkou, doplněné do počtu

25 dětí dětmi věkově staršími. Probíhá zde příprava dětí na vstup do 1. třídy základní školy.

Ostatní mladší děti jsou zařazeny v 1. třídě mateřské školy do počtu 25 dětí ve třídě.

 

 

5.5 PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin. Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin. Dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu. Náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje Školní řád MŠ.

 

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání. Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
- jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte
- uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
- důvody individuálního vzdělávání


Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV). Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena poslední středu v listopadu a náhradní termín je první středu v prosinci. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

5.6 PLATBY V MŠ

 

MŠ vybírá úplatu za předškolní vzdělávání. Výši a podmínky upravuje Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání.
Výše stravného a podmínky pro stravování dětí jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny.  Oba dokumenty jsou zveřejněny ve vstupních prostorách MŠ.

 

 

 

 

 

 

5.7 METODY A FORMY UPLATŇOVANÉ PŘI VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍM PROCESU

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se

 v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

 Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog

 s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního

 učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založeném na smyslovém

 vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a

 individuálně.  Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních

 poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH JE ZAJIŠTĚNO SOUBĚŽNÉ PŮSOBENÍ DVOU UČITELEK VE TŘÍDĚ

 

V obou třídách mateřské školy je zajištěno překrývání učitelek průměrně

tři hodiny denně:

činnosti, při kterých je zajištěno překrývání:

 • pobyt venku včetně přípravy na pobyt venku
 • stolování včetně přípravy na odpolední odpočinek
 • sportovní aktivity / bruslení, základní lyžařský kurz v případě přihlášení většího počtu dětí, sportovní hry na novém fotbalovém stadionu... /
 • sportovně – turistické vycházky a výlety
 • další akce, kde je třeba dodržení zvýšené bezpečnosti

Dále je využíváno pomoci školního asistenta a asistenta pedagoga.

 

 

 

 


VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Vzdělávací nabídka vychází z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV:

Dítě a jeho tělo ( biologická oblast)
Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)
Dítě a ten druhý (mezilidská oblast)
Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast)
Dítě a svět ( vztah k okolnímu světu)

Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika – poznávám sebe:
Je důležité se ve svém těle cítit dobře.
Tělo nám slouží k osvojování nových dovedností, nebo k různým způsobům sebevyjádření     ( tanec, divadlo...). Zvyšování tělesné zdatnosti pomáhá přesněji ovládat pohyb všech částí těla. Motorika celého těla je základem motoriky mluvidel a správné realizace mluvené řeči.
Vzdělávací nabídka směřuje k získávání sebevědomí dětí, psychické zdatnosti a rozvoji intelektu. Záměrem je podporování pohybových a manipulačních dovedností a získávání poznatků dětí, co je a co není pro jejich zdraví správné. Děti získávají základy pro další učení a rozvoj své osobnosti. Děti poznávají sebe sama, co mají rády, po čem touží, co cítí. Pomůže jim poučit se z vlastních chyb i načerpat sílu z úspěchů. Zvládají emoce, rozvíjejí pozornost a soustředění.
Činnosti, kterými lze záměr naplňovat: pohybové hry s pravidly, hudebně pohybové hry, tanec, hry námětové, se stavebnicemi, hry dramatické, psychomotorické, grafomotorická cvičení. Práce s encyklopediemi, knihami, s PC.


Dítě a ten druhý – poznávám druhé:
Je důležité porozumět druhým a navazovat s nimi vztahy. Důležitým předpokladem je naučit se pozorně naslouchat a vnímat, co jiní říkají, také klást otázky a věnovat pozornost odpovědím. Také je důležité pokusit se vcítit i přes různé odlišnosti do situace druhého, být vnímavý k pocitům a těžkostem druhých, takzvaná empatie.
Vzdělávací nabídka směřuje k posilování vztahu dětí k ostatním dětem a dospělým,

k rozvíjení vzájemné komunikace, ochotě spolupracovat a pomáhat si. Učí děti být tolerantní, respektovat společná pravidla soužití, řešit vzniklé situace s ohledem na práva a přání druhých. Děti si osvojují hodnoty a normy naší společnosti a získávají základy společenského chování.
Činnosti, kterými lze záměr naplňovat: oslavy svátků a narozenin dětí, oslavy zvyků, tvorba pravidel soužití, hry, diskuze a rozhovory, poslech a reprodukce pohádek, dobro a zlo, příběhy s poučením, rodina a funkce rodiny, její členové, besídka pro maminky, výroba dárků, oslava Dne dětí.Dítě a společnost, dítě a svět:
Vzdělávací nabídka směřuje k rozvíjení poznatků o okolním světě, jeho proměnách

a příčinách a souvislostech v přírodě. Děti získají povědomí o světě lidí, kultury, přírody

i techniky a o vztahu člověka k přírodě a jeho možnostech aktivně přírodu chránit a změny

v přírodě ovlivňovat. Učíme děti k ohleduplnosti a šetrnosti vůči okolí. Vedeme děti ke vztahu k domovu, aby věděly, že někam patří a proč.
Činnosti, kterými lze záměr naplňovat: pozorování změn v okolí, poznávání místa svého bydliště, experimenty, pokusy, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory a pozorování, práce s encyklopediemi, časopisy, PC hry, výlety do okolí, návštěvy divadel, péče o okolí školky a školní zahradu, přednášky KRNAP, oslavy Dne Země – návštěva muzea, návštěva nemocných a opuštěných zvířátek v útulku KRNAPu.


 

Člověk je odjakživa součástí přírody, avšak dnešní civilizovaná doba se přírodě spíše vzdaluje.

Naší prioritou je směřování k přírodě, pozorování, objevování a vnímání přírody, rozšiřování pohybových a sportovních aktivit a správné dodržování životosprávy. Chceme se zaměřit na přirozenou hru a vést děti k tvořivosti a objevování krásy přírody. Naše mateřská škola má nádhernou rozlehlou zahradu, kterou neustále rozšiřujeme o herní prvky. V letních měsících zde děti tráví celý den, včetně stravování a poobědního odpočinku / můžou na zahradě odpočívat ve spacáčkách, z čehož jsou děti nadšené /. Zde můžeme pozorovat i živou přírodu, ptáčky u krmítek, veverky, hmyz v hmyzím domečku / který paní učitelky spolu s dětmi vyrobily /, ježky, občas zavítá i zajíček. V plánu máme i rozšíření pěstitelské části, kde si dětí zkusí vypěstovat rostlinku, přesadit, kypřit, hnojit, zalévat...! Dále podnikáme spousty turistických výletů do vzdálenějšího okolí / za koníčky na Kněžickou chalupu,  naučná stezka kolem martinických rybníků, výlet vláčkem do Kunčic nad Labem a zpět pěšky, stezka k prameni Labe, výlet do Zvědavé uličky v Jilemnici, atd.../
V každé třídě si děti s paní učitelkou vytvářejí pravidla, která jim pomáhají lépe se orientovat v situacích žádoucích a nežádoucích.

Zaměřujeme se převážně na rozvoj těchto schopností:
. Samostatnost: sebeobsluha při svlékání, oblékání, nebát se požádat o radu a pomoc, základy    

  správného stolování, hygienické návyky
. Vstřícnost: ochota, otevřenost ostatním, umět podat pomocnou ruku, poradit, pomoci

  druhému v nesnázích
. Komunikativnost: schopnost se domluvit, pozdravit, rozloučit se, představit se, požádat

  o něco, poděkovat, dokázat říci svůj poblém, umět naslouchat
. Umění pomoci druhému: nepřehlížet trápení druhého, umět se vcítit, umět si poradit, hledat

  řešení / Když děláme něco sami pro sebe, jsou pozitivní emoce, které prožíváme, prchavé.  

  Když naopak děláme něco pro druhé, pozitivní emoce mají delší trvání. /
. Flexibilita: umět přizpůsobit své chování novým požadavkům a situacím, pružně reagovat

  na měnící se podmínky
. Fyzická a psychická zdatnost: zvládat pohybové hry, překážkové dráhy, turistické výlety,  

  rozvoj hrubé a jemné motoriky, posílení sociálně – emociální stránky, vyjadřování pocitů,

  posilování vztahů mezi dětmi a dospělými, vedeme děti k samostatnému myšlení,

  k tvořivosti, k vlastnímu experimentování, pozorování a objevování                                  

 

Integrované bloky a jejich charakteristika:

                               1. Seznamte se, prosím
                               2. Tajemství přírody
                               3. Kouzlo svátků a pohádek


Témata školního vzdělávacího programu, jejich charakteristika, obsahy a cíle jsou zaměřeny na vzdělávání dětí od 3 do 7 let. Pokud je přijato dítě ve věku od 2 do 3 let, paní učitelky přizpůsobí vzdělávací obsah možnostem dítěte.


 

 

 

 

 


 

 

SEZNAMTE SE, PROSÍM

 

Charakteristika bloku: Tento blok je zpočátku věnován adaptaci dětí na nové prostředí a kamarády. Snažíme se o to, aby se děti v MŠ cítily bezpečně, šťastně a svobodně. Seznamují se s novými situacemi, s prostředím školky, tvoříme pravidla vzájemných vztahů, vznikají dětská přátelství, učíme se spolupracovat s kamarády, osvojujeme si základní pravidla společenského chování. Rozvíjíme sebeobslužné činnosti a správné životní návyky, upevňujeme hygienické návyky. Poznáváme své tělo, seznamujeme se s prací, s povoláním, poznáváme různé sporty

 

Dílčí cíle:

. adaptovat se na nové prostředí

. navazovat dětská přátelství, utvářet kladné vztahy k dospělým a dětem
. uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle, jeho částí a funkcí
. osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví

. upevňovat návyky hygieny a stolování

. rozvoj schopností sebeovládání, umět řídit své chování

. rozvoj řečových a jazykových dovedností
. vytvoření základu pro práci s informacemi
. poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů vzhledem k sobě,
  posilování sebedůvěry

. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, ohleduplnost

. poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
. seznamování s věcmi, které dítě obklopují a jejich  praktické používání

 
Vzdělávací nabídka:
hry a aktivity zaměřené na vzájemné poznávání a sbližování dětí, představit se, seznámení se svou značkou, činnosti na podporu samostatnosti, hry procvičující orientaci v prostoru, procházky do okolí MŠ, hry na rozvoj komunikace, společné diskuse, skupinová a individuální konverzace, smyslové hry zaměřené na rozvoj postřehu a vnímání, činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování / půjčit hračku, vzájemně si pomoci, střídat se/, hry uvádějící dítě do světa lidí a práce /využívání praktických ukázek z okolí dítěte, hry seznamující dítě se zaměstnáním, řemesly, povoláním/, činnosti směřující k prevenci úrazů

 

Očekávané výstupy:
. získat povědomí o svém těle, jeho funkcích, proměnách během
  života / pojmenovat části těla, některé orgány/
. rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

. zvládnout sebeobsluhu, hygienické a zdravotně - preventivní
  návyky

. zacházet šetrně s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
  pomůckami, nástroji a materiály

. uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názor, své možnosti
  a limity
. porozumět běžným projevům, vyjádření emocí a nálad
. vydržet odloučení od rodičů, zvládat situace i bez jejich pomoci
. respektovat daná pravidla, rozhodovat se za sebe, ovládat své chování

. uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhým, přiznat stejná
  práva druhým a respektovat je

. začlenit se do třídy mezi vrstevníky, spolupracovat
. respektovat předem dohodnutá pravidla a řídit se jimi

. adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky
  plynoucí z prostředí školy

. uplatňovat návyky v základních formách společenského chování

  ve styku s dospělými i s dětmi /umět pozdravit, poprosit, 

  poděkovat, rozloučit se, neskákat do řeči/

. osvojit si základní poznatky o okolním prostředí
. mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka,

  uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují

  vlastní zdraví a životní prostředí pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

. porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

. orientovat se bezpečně v prostředí školy a jejím okolí
 

Klíčové kompetence, které jsou v tomto bloku rozvíjeny:

Kompetence k učení:

. soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si, experimentuje a užívá při tom
  jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
. má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě

  obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění

  v prostředí, ve kterém žije

. klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje,
  chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, raduje se

  z toho, co samo dokázalo

 

Kompetence k řešení problémů:

. řeší problémy na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit

  samostatně

. zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá

  elementární matematické souvislosti
. jde cestou pokus x omyl, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení, využívá
  dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

 

Komunikativní kompetence:

. ovládá řeč, hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení,

  otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede dialog

. dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
  / řečovými, hudebními, výtvarnými, dramatickými/

. ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit

. domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i

  funkci
 

Sociální a personální kompetence:
. samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit

  jej

. uvědomuje si, že za své chování a jednání nese důsledky
. je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
. dokáže se ve skupině prosadit, ale také podřídit
. projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost,

  ubližování, agresivitu a lhostejnost


 

 

 

Činnostní a občanské kompetence:

. dokáže využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
. zajímá se o druhé, o to, co se děje kolem

. spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich
  smyslu a chápe potřebu je zachovávat
. dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně
  s ohledem na zdravé a bezpečné okolí prostředí
. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe,

  že všichni lidé mají stejnou hodnotu

. učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 

 


TAJEMSTVÍ  PŘÍRODY


Charakteristika bloku: Postupné seznamování s přírodou (přírodou živou a neživou, přírodními jevy a ději, rostlinami, živočichy, krajinou, podnebím, počasím, ročním obdobím, přírodními živly). Vštěpování kladného vztahu a nutnosti přírodě pomáhat, starat se o ni a chránit ji. Pochopení, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují a doplňují. Poznávání přírody ve všech ročních obdobích, vnímání její proměny. Tématická setkání s KRNAPem. Různé praktické činnosti / sázení, kypření, hnojení, zalévání, pečování o zvířátka, podílení se na úklidu školní zahrady. Ekologicky motivované hry, činnosti a aktivity (recyklace, třídění odpadu, šetření energiemi, vody), oslava Dne Země /22.4./ a Dne životního prostředí / 5.6./. Vysvětlení, poznávání a význam ekosystémů (rybník, pole, louka, les).

Dílčí vzdělávací cíle:

. seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření
  pozitivního vztahu k němu, poznání ekosystémů

. rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností
  v oblasti hrubé a jemné motoriky

. vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si

. chápat elementární časové pojmy (rozlišovat roční období)

. rozvoj mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

. spolupracovat s ostatními vyjednávat s dětmi i dospělými ve

  svém okolí, domluvit se na společném řešení, zapojit se do kolektivní práce)

. vytvoření si základních poznatků o přírodě

. rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

. rozvoj elementárních poznatků o širším přírodním prostředí,
  o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách
. chránit životní prostředí (sběr a třídění odpadků, šetření energiemi)

. vytvoření si základů aktivních postojů ke světu, k životu

. uvědomit si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují

 

Vzdělávací nabídka:
pohybové aktivity v přírodě, turistické výlety za poznáním, hry zaměřené na poznávání přírody a její změny, aktivity seznamující děti s pracovními činnostmi, činnosti zaměřené k seznamování s číselnými a matematickými pojmy, podpora estetického vnímání, grafické napodobování, výtvarné a pracovní činnosti, práce s přírodninami a odpadním materiálem, činnosti relaxační a odpočinkové, otužování, činnosti zasvěcující do časových pojmů

/roční období/, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, smyslové hry, praktické činnosti, pokusy, zkoumání


Očekávané výstupy:

. uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
. ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

. rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, pomáhat životnímu prostředí

. uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě ve svém okolí

  setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak

  se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

. všímat si změn a dění v nejbližším okolí

. chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole...)

. zachytit a vyjádřit své prožitky

. chápat základní číselné a matematické pojmy

. být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
. vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

. spolupracovat s ostatními (při hrách a nejrůznějších aktivitách)

. zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své

  představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a
  technik
. vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových
  činností, zvládat základní hudební dovednosti (zazpívat píseň, zacházet s
  jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus

. pomáhat pečovat o okolí prostředí

. mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i

  společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají,
  ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

Kompetence, které jsou v tomto bloku rozvíjeny:
Kompetence k učení

. chce poznávat okolní svět a přírodu, chránit ji, vědomě ji nepoškozuje

. soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,

. uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším

  učení
. má zájem pochopit změny a jevy kolem sebe


kompetence k řešení problémů

. je zvídavé, má touhu poznávat a objevovat
. rozvíjí si poznávací funkce
. zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických

  pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
. nevyhýbá se problémům, dokáže požádat o pomoc

. nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také

  za snahu

 

Komunikativní kompetence

. ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně
  vyjadřuje své myšlenky

. průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá

. dovede se vyjádřit a bez ostychu komunikovat s dětmi i dospělými
 

Sociální a personální kompetence
. chápe, že každý má svá práva a povinnost, projevuje citlivost a ohleduplnost

  rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování,
  agresivitu a lhostejnost
. dokáže se ve skupině posadit, ale i podřídit, při společných činnostech se
  domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské

  návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé,
  vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
. chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a
  násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se
  bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 

Činnostní a občanské kompetence
. odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit

  cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

. má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem

  přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

. chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost
  jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká

  aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

. ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním

  na něm podílí a že je může ovlivnit

 

 

 

 

 

KOUZLO SVÁTKŮ A POHÁDEK

 

Charakteristika bloku: V tomto tématu si s dětmi přiblížíme lidové tradice
a zvyky. Připravíme se na příchod adventu, Čerta a Mikuláš, Vánoc. Připravíme se na Karneval a období Masopustu, Velikonoce, Čarodějnice, Svátek matek, Den otců, Den dětí, atd.., oslavíme narozeniny a svátky dětí. Budeme se snažit rozvíjet dětskou fantazii a vytvářet morální hodnoty pomocí pohádek a příběhů, vzbuzovat zájem o knihu a práci s ní.

Dílčí vzdělávací cíle:
.
osvojení si věku přiměřených a praktických dovedností
. rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé
  a jemné motoriky (grafomotorika, koordinace ruka x oko)

. rozvoj řečových a jazykových schopností (vnímání, naslouchání,
  porozumění, výslovnost, vyjadřování)
. rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
. osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj
  zájmu o psanou podobu jazyka
. poznat některá písmena, číslice a symboly
. rozvoj tvořivosti, paměti, pozornosti a představivosti
. rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
. poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
. rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
  pohybové, dramatické)
. rozlišování barev a jejich odstínů, experimentování s barvami

. vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
. rozvoj sluchového vnímání a hudební tvořivosti

. posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním
. rozvoj společenského a estetického vkusu
. vytvoření pozitivního vztahu ke kultuře a umění

 

Vzdělávací nabídka:
poslech čtené a vyprávěné pohádky, práce s knihou, obrazovým materiálem
a IT, aktivity přibližující dětem svět kultury a umění, dramatizace pohádek, převyprávění příběhu dle obrázku, hry a aktivity podporující tvořivost, fantazii

a představivost, činnosti zaměřené na poznávání písmen, číslic, značek, symbolů a jejich grafické napodobování, slovní hádanky, sluchové a rytmické hry, cvičení na postřeh a vnímání, příprava a realizace společných zábav a slavností, společenské hry a skupinové aktivity, hudební hry a činnosti

 

Očekávané výstupy:
. ovládat koordinaci ruka, oko, zvládat jemnou motoriku
. zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
. sladit pohyb s rytmem, zvládat lodomoci a další polohy a pohyby těla
. správně držet tužku

. porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, zopakovat ji
. sledovat se zájmem literární dílo, pozorně poslouchat
. naučit se zpaměti krátké texty, projevovat zájem o knížky, kreslit,
  používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru a různých přírodnin)

. sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, určit počet slabik ve slově
. chápat základní číselné a matematické pojmy'

. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
. poznat některá písmena, číslice, umět napsat své jméno
. přijímat pozitivní hodnocení, vyrovnat se s neúspěchem
. chápat slovní vtip a humor

. zvládat hudební dovednosti, rytmizace, ovládat dechové svalstvo, sladit
  pohyb s rytmem
. zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
(kreslit,
  používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru a různých přírodnin)

. hrát fair, dodržovat pravidla hry
. osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, využití pro další učení a
  životní praxi


 


Kompetence, které jsou v tomto bloku rozvíjeny:
Kompetence k učení:

. učí se spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně
  si zapamatuje, zadanou práci dokončí, postupuje podle zadaných instrukcí a
  pokynů
. uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
. raduje se z toho, co dokázalo, umí přijmout kritiku

Kompetence k řešení problémů:
. má vlastní nápady, využívá dosavadních zkušeností, představ a fantazie
. zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

  elementární matematické souvislosti
. rozlišuje dobro a zlo, umí požádat o pomoc
. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

Komunikativní kompetence:
. poznává sebe sama, dokáže se prosadit, říci, co potřebuje
. dokáže vnímat a reprodukovat text
. komunikuje, dává najevo své názory

. dovede využít informativní a komunikační prostředky se kterými se běžně

  setkává (knížky, telefon, počítač, encyklopedie...)

Sociální a personální kompetence:
. utváří si správné morální hodnoty, dokáže rozlišovat, co je správné a co ne
. je schopno chápat, že lidé jsou různí
. dokáže se prosadit ve skupině, ale i se podřídit. Umí odmítnout nepříjemný
  rozhovor
. napodobuje modely prosociálního chování a jednání

. spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné

  povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla, přizpůsobuje se jím

Činnostní a občanské kompetence:
. respektuje dohodnutá pravidla ve hře, má smysl pro povinnost v práci i učení
. má zájem o to, co se kolem něho děje, je pracovité a podnikavé., není
  lhostejné a pohodlné

. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

  hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat

 

 

 

 


 

                                      7.  EVALUACE

 

Termín evaluace v nás mnohých vyvolává pocit nedůvěry, zastrašuje nás svou cizostí, neznámostí a nečeským zněním. Výraz evaluace je odvozen z latinského slova „valere“, které znamená být silný, mít platnost, závažnost a následně z anglického slova „evalution“, což znamená určení hodnoty, ocenění. Evaluace tedy není pouhým hodnocením, ale oceňuje to, co se událo, a je jakýmsi ukazatelem cesty a měřítkem kvality. Podle výkladu v Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je pojem evaluace proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání (vzdělávacích činností, situací, podmínek) a jeho výsledků, který je realizován systematicky a pravidelně a jehož výsledky jsou v praxi smysluplně využívány. Evaluace v praxi znamená, že se neustále ohlížíme za průběhem i výsledky své práce. Promítáme si zpětně, co a jak proběhlo, uvědomujeme si, co jsme pozorovali, jaká jsou naše zjištění, hledáme příčiny případných vzniklých problémů a hledáme cesty jak je řešit. Z pedagogického hlediska by tedy měla být evaluace procesem, který zajišťuje zvyšování kvality vzdělávání. Evaluace je nikdy nekončícím procesem, měla by být dynamická, neustále vylepšovaná a zdokonalovaná.

 

 

 

 

 

 

 

METODY A NÁSTROJE EVALUACE

 • Analýza dokumentů
 • Pozorování
 • Rozhovor
 • Diskuse
 • Hodnocení TVP – zpětná vazba tematických částí, analýzy dokumentů, diagnostiky dětí
 • Hospitace a hospitační vstupy – ředitelka školy, vzájemné hospitace mezi pedagogy

 

 

EVALUAČNÍ VÝSTUPY

 • Hodnotící listy
 • Hospitační zápisy
 • Průběžné výstupy na poradách
 • Záznam o pozorování dítěte

 

 

 

 

PLÁN EVALUACE

 

1. Evaluace a autoevaluace na úrovni jednotlivců

2. Evaluace na úrovni TVP

3. Evaluace na úrovni ŠVP

 

Evaluace je prováděna

1. učitelkami

2. ředitelkou mateřské školy

3. provozními zaměstnanci

4. rodiči

 

 

EVALUACE PROVÁDĚNÁ UČITELKAMI

Předmět hodnocení

(CO/KDO)

Cíl (PROČ)

Nástroje a metody (JAK)

Frekvence (KDY)

Naplňování

Specifických cílů

RVP PV

Naplnění všech cílů a zajištění pestrého vzdělávání

Vyplňování tabulky cílů a její následné zhodnocení

průběžně a po skončení bloku

Dílčí bloky

Přínos vzdělávací nabídky, plánování dalších činností

Pozorování, analýza výsledků, rozhovory s dětmi a rodiči, evaluace dětí po činnostech

1x týdně

Plnění zadaných úkolů

Kontrola a zhodnocení zadaných úkolů

Diskuze na pedagogických radách a provozních poradách

3x ročně

Jednotlivci ve třídě

Zhodnocení pokroků dětí a plánování individuálního přístupu k jednotlivci

Analýza edukačních produktů, pozorování a rozhovor, záznam o pozorování dítěte, konzultace s rodiči

průběžně

Třída dětí

Charakteristika třídy jako celku, nastavení vzdělávacího programu a režimu třídy, případné podchycení problémů v kolektivu

Charakteristika třídy

2x ročně

Naplňování plánů podpory

Ověřování účelného nastavení PPP

Analýza, pozorování

po 3 měsících po zavedení a dále 2x ve školním roce

Naplňování individuálního plánu

Ověřování účelného nastavení IVP

Analýza, pozorování

minimálně 2x ročně

Pracovní podmínky

Zhodnocení současných podmínek a snaha o nastavení podmínek blížících se ideálu

Dotazník

1x za 3 roky

Sebehodnocení

Autoevaluace sebe jako pedagoga, uvědomění si svých silných a slabých stránek, plán seberozvoje

Dotazník

1x ročně

Podmínky a klima

Zhodnocení aktuálních podmínek a klimatu v MŠ, reakce na zjištěné nedostatky

Dotazník společnosti Scio „Mapa školy“

1x za 2 – 3 roky

 

 

EVALUACE PROVÁDĚNÁ ŘEDITELKOU

Předmět hodnocení

(CO/KDO)

Cíl(PROČ)

Nástroje a metody (JAK)

FREKVENCE (KDY)

Učitelky

Zajištění kvalitního vzdělávání dětí. Kontrola jeho souladu s RVP a ŠVP. Ocenění práce pedagoga, rady, doporučení.

Hospitace, hospitační vstupy, hodnotící pohovory

minimálně 1x ročně, dle potřeby

Sebehodnocení učitelek

Zajištění profesního růstu pedagogů ke zkvalitnění vzdělávání v MŠ

Autoevaluační dotazník, rozhovor

dotazník 1x ročně, průběžně, dle potřeby

Klima školy

 

Scio Mapa školy

1x za 2 – 3 roky

Provozní zaměstnanci

Zajištění kvalitních provozních podmínek. Kontrola dodržování zásad a postupů při práci. Ocenění práce provozního personálu.

Pozorování, rozhovory, diskuze na provozních a pracovních poradách

průběžně, dle potřeby,

2x ročně

Třídy

Kontrola kvalitních podmínek pro vzdělávání. Zjišťování spokojenosti dětí, rodičů i pedagogů v dané třídě

Kontrolní vstupy, hospitace, rozhovory

dle plánu hospitací, průběžně

Děti

Zhodnocení vzdělávacích potřeb a pokroků dětí, vztahů dětí k vrstevníkům a pedagogům

Hospitační vstupy, hospitace, rozhovory, náhled do diagnostiky dětí, vstupní dotazníky

dle plánu hospitací, průběžně,

 

1x ročně

Asistent pedagoga

Kontrola souladu vzdělávání s RVP a ŠVP. Ocenění práce asistenta, rady, doporučení

Hospitace, hospitační vstupy, hodnotící pohovory

min 1x ročně, dle potřeby

Pedagogický asistent

Viz asistent pedagoga

 

 

Kurikulum školy

Zhodnocení situace, zajištění souladu ŠVP s RVP PV

Pedagogické rady, hospitace, hospitační vstupy

 

Autoevaluace vlastní práce ředitelky

Autoevaluace sebe jako ředitele MŠ, silné, slabé stránky, seberozvoj

Písemné hodnocení dle požadavků zřizovatele

3x ročně

 

 

 

 

 

EVALUACE PROVÁDĚNÁ PROVOZNÍMI ZAMĚSTNANCI

Předmět hodnocení

(CO)

Cíl (PROČ)

Nástroje (JAK)

Frekvence (KDY)

Sebehodnocení vlastní práce

Autoevaluace sebe jak provozního zaměstnance, silné, slabé stránky

Dotazník

1x za 3 roky, nová zaměstnankyně po 1 roce práce

Podmínky a klima školy

Zhodnocení aktuálních podmínek a klimatu MŠ,

Dotazník, Scio Mapa školy

1x za 3 roky

dle objednávka zřizovatele

 

 

EVALUACE PROVÁDĚNÁ RODIČI

Předmět hodnocení

(CO)

Cíl (PROČ)

Nástroje (JAK)

FREKVENCE (KDY)

Spokojenost

Zjištění spokojenosti rodičů a vnímání MŠ veřejností. Analýza slabých a silných stránek MŠ

Dotazník, konzultace s pedagogem, rozhovory

1x za 2 roky,

Dle zájmu rodičů,

průběžně

Klima školy

Zhodnocení klimatu v MŠ

Scio „Mapa školy“

1x za 2 – 3 roky