DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Školní akční plán

MATEŘSKÁ ŠKOLA, VRCHLABÍ, JIRÁSKOVA 926

 

 

ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁN

 / KONCEPCE ROZVOJE MŠ /

 

 

Autoři: Jana Vavřincová, ředitelka MŠ + kolektiv zaměstnanců MŠ

Období zpracování: duben – prosinec 2019

 

 

 

1.Charakteristika mateřské školy

 

Naše mateřská škola je typizovaná dvoupodlažní budova z r. 1970, nachází se v klidné části města, téměř mimo dopravní ruch, uprostřed krásné velké zahrady.

Kapacita MŠ je 51 dětí.

Má dvě třídy: 1.třída – 26 dětí ve věku od 3 – 4 ½ let, situovaná v přízemí

2.třída – 25 dětí ve věku od 4 ½ – 6 let + děti s odloženou školní

docházkou, situovaná v 1. patře

Každá třída má svoji hernu a třídu, náleží k ní ještě přípravná kuchyňka, WC dětí

a umývárna, sklad lehátek. Herna se taktéž využívá pro cvičení dětí a po rozložení lehátek jako ložnice.

Šatny pro obě třídy jsou v přízemí při vstupu do MŠ, vstup je od letošního roku bezbariérový.

2.Analýza současného stavu
 

Mateřská škola byla v posledních letech zmodernizována, máme novou střechu, okna,

zateplení budovy + fasádu, plynový kotel.

Třída pro nejmenší děti je taktéž zmodernizována, je třeba pouze doplnění a postupná obnova hraček a pomůcek.

Větší modernizaci by si zasloužila 2. třída, kde bychom se chtěli postupně vrhnout

na výměnu linolea ve třídě, nový koberec v herně, obnovu nábytku – skříňky, stolečky pro děti a židličky. A pochopitelně i zde dokoupení nových hraček a pomůcek pro děti.

Dále bychom chtěli pokračovat na výměně vnitřních dveří v celé budově.

Zahrada mateřské školy, jak již bylo zmíněno výše, je velká a krásná a je dětmi po celý rok hojně využívána. Děti zde tráví v letních měsících celý den, včetně stravování i odpočinku ve spacích pytlích pod stromy.

Chtěli bychom pobyt dětem na zahradě ještě více zpříjemnit dovybavením a zakoupením dalších herních prvků, včetně prvků enviromentální výchovy.

 

 

 


3. SWOT analýza školy


Silné stránky

a/ lidský potencionál

- dobrá vzájemná komunikace mezi zaměstnanci

- dobrá týmová spolupráce pedagogického sboru

- stabilní sbor

- dobré klima školy / vztahy učitelek s dětmi... /

- zájem učitelek o děti / nadšení pedagogové /

- kreativní pedagogický sbor

- kvalifikovanost pedagogického sboru

- zájem pedagogů o DVPP

- práce nad rámec povinností

- mimoškolní aktivity

 

b/ materiální vybavení

  • - nadstandartní vybavení pomůckami / PC, interaktivní tabule, výukové programy /

- pokrytí internetu v obou třídách

- nově vymalované třídy / estetika a barevnost tříd jsou rodiči velmi kladně hodnoceny,

interiér školky působí veselým a příjemným dojmem

- budova má nová okna, střechu, zateplení, fasádu, plynový kotel

- vlastní školní jídelna

 

c/ výchovně vzdělávací proces

 • - snaha o individuální přístup

  - naplńování cílů ŠVP

  - výchovně vzdělávací práce v přírodě

  - vytvoření dobrých základů a vzdělávacích návyků dětí

  - školka umožňuje plavecký výcvik, lyžařský výcvik, bruslení, ozdravný pobyt v solné

  jeskyni

  - zábavná výuka anglického jazyka kvalitním lektorem

  - vystoupení dětí pro veřejnost / rodiče, domov pro seniory, aj. /

 

d/ ostatní faktory

 • - příjemné prostředí školy

  - zapojení do projektů EU / Šablony I. a II., Obědy do škol... /

  - kvalitní a pestré stravování ve ŠJ

  - školka pořádá aktivity pro rodiče / besídky, tvoření pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost,

  brigády – úklid a drobné opravy na školní zahradě, nátěr zahradních prvků... /

  - dobrá spolupráce se zřizovatelem

  - dobrá spolupráce s ostatními mateřskými školami, se základní školou, se ZUŠ

  - divadelní představení pro děti, exkurze / KRNAP /

  - besedy / Hasiči, Policie ČR … /

  - turistické výlety do vzdálenějšího okolí

  - výhodná poloha MŠ uprostřed města přitom mimo dopravní ruch

  - bezbariérový vstup

 

 

 

 

 

 

Slabé stránky

 

a/ lidský potencionál

 • - přetížení vedení i pedagogů MŠ přílišnou administrativou

  - v době účasti na DVPP zástup za kolegyni

   

b/ materiální vybavení

- chybí tělocvična

 • - chybí ložnice

  - chybí prostory pro aktivity

  - ve 2. třídě je třeba výměna linolea, koberce, nové skříňky, stolečky a židličky

  - dovybavení zahrady prvky enviromentální výchovy

  - krátká životnost herních prvků, každoroční nátěr, velká finanční pořizovací cena

 

c/ výchovně vzdělávací proces

 • - velký počet dětí na třídu s jednou učitelkou, tím pádem těžší plánování a realizace

  skupinových činností

  - snížená možnost při takovém počtu věnovat se dětem individuálně a nechat všechny

  u činností vystřídat

 

d/ ostatní faktory

 • - 0

 

PŘÍLEŽITOSTI

 • získávání finančních prostředků sponzorskými dary

 • získávání finančních prostředků pro rozvoj školy zapojením do projektů

  financovaných z fondů EU

 

OHROŽENÍ

 • neustálé legislativní změny ve školství

 • růst administrativních nároků na vedení školy

 

 

ŽIVOTOSPRÁVA

POZITIVA:

 1. poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy

 2. dodržovány vhodné intervaly mezi jednotlivými pokrmy

 3. rozmanitá strava (celozrnné pečivo, ryby, luštěniny, různé druhy těstovin)

 4. děti mají možnost výběru velikosti jednotlivých porcí

 5. stálý, pravidelný přísun zeleniny a ovoce - děti si mohou vybrat porci

 6. nenutíme děti do jídla, ale vysvětlíme, že ochutnat by měly

 7. učitelky jdou příkladem v konzumaci jídel – racionální výživa, pitný režim

 8. děti mají přístup k tekutinám po celý den

 9. vedoucí školní jídelny vyhodnocuje spotřební koš ředitelka školy kontroluje

 10. pobyt dětí venku – školka je zařazena do projektu Bezpečná školka

NEGATIVA:

 1. nedůvěřivost, vybíravost v jídle – občas u dětí podporována i rodiči

 2. množství akcí v určitém období – zvláště na konci školního roku

DOPORUČENÍ:

 1. podpora pitného režimu – vést děti k samoobslužným činnostem

 2. vhodnou motivací a spoluprací s rodiči rozvíjet chuť dětí poznávat a jíst nová a zdravá jídla

 3. promyšlení plánování akcí – rovnoměrnost

 4. bez omezení věku dítěte zkracovat délku spánku

 

4. Základní vize

Naše vize: ŠŤASTNÉ DÍTĚ – SPOKOJENÝ RODIČ – SPOKOJENÝ UČITEL

Pro stanovení základní vize školy je třeba vycházet z důležitého poznatku, že většina toho, co dítě prožije a přijme v prvních letech života, je trvalé a zhodnotí se v jeho dalším životě. Právě předškolní věk je charakteristický obrovským bohatstvím množství i příležitostí růstu a rozvoje. Naším cílem bude nepromarnit tuto šanci a vytvořit v mateřské škole takové prostředí, aby se děti cítily přijímané, uznávané, úspěšné a šťastné, protože takové děti nemají obvykle v životě problém přijímat a respektovat ostatní lidi. Pokud jsou děti spokojené a šťastné, je to dobrý předpoklad pro rozvíjení jejich vzdělávacích i osobnostních potencialit. Nechceme usilovat o to, aby dosáhly stejné rozvojové úrovně, ale půjde nám především o vybudování důvěry dětí ve své schopnosti a síly. Budeme citlivě podněcovat jejich rozvoj a chuť učit se novému, pomáhat jim při osvojování základů hodnot i schopnosti být sami sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální, kulturní a multikulturní společnosti.

Záměrem našeho výchovného působení je vytvořit spolu s dětmi atmosféru, aby při vstupu do třídy byl znát klid, pohoda, příjemné a radostné prostředí zajišťující dítěti jistotu, důvěru v učitelku, přiměřenou nabídku aktivit, možnost svobodné volby dětí.

Naší snahou je vytvoření hravého prostředí, jehož základem je citovost, smysluplná aktivita, osobnostní přístup k dítěti. Třídy jsou věkově smíšené a my se snažíme o vytváření prostředí , které je nejbližší k prostředí rodinnému. Učitelky pracují ve vztahu k osobnosti dítěte, individuálně, skupinově, dle vzdělávacího programu. V popředí stojí rozvoj komplexu estetických činností, zvýrazňován je význam tělesných činností pro zdraví dětí.

Chceme dbát na to, aby se stále rozvíjely a utužovaly vztahy mezi dětmi a dospělými - důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora a tím se utvořil stabilní kolektiv, ve kterém je prioritou vnitřní porozumění.

Z poznatků a výsledků evaluačních procesů výchovně vzdělávacích činností budeme dále vycházet při naší práci. Budeme se snažit získávat a shromažďovat data od rodičů a ostatních partnerů školy. Na základě výsledků bude vypracován nový rozvojový plán školy.

V rámci péče o zdraví umožňovat co nejvíce pobytu venku, maximálně využívat zahradu při všech činnostech.

5.Strategické cíle

Hlavní cíl:

 • Vhodně doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni rozvíjet dítě s ohledem na jeho

potřeby, zájmy a nadání tak, aby edukace vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela

fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech

zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň je přizpůsobovala

životu s ostatními dětmi a lidmi.

 • S pomocí Školního vzdělávacího programu se snažit být dětem těmi nejlepšími průvodci

  v jejich cestě za poznáním.

 • Realizace projektu mateřské školy PŘÍRODNÍ ZAHRADA

   

 

Dílčí cíle v jednotlivých oblastech:

 1. Oblast vnějších vztahů

 2. Oblast personální

 3. Oblast řízení

 4. Materiální podmínky

 5. Oblast výchovně – vzdělávací

 

 1. Oblast vnějších vztahů

  - Snažit se o transparentní a otevřenou činnost školy směrem k veřejnosti, zřizovateli,

  rozvíjení vzájemné spolupráce

  - Činnost mateřské školy postavit na spolupráci s rodiči, jejich aktivnímu přístupu a zájmu,

  účast rodičů nejen na schůzkách pro rodiče, ale navázat na dosavadní velmi kvalitně

  započatou spolupráci v rámci společných akcí s rodiči / besídky, brigády, setkání rodičů

  s přednáškami různých odborníků, společné vyrábění rodičů s dětmi... /

  - Pokračovat ve spolupráci s místními organizacemi / KRNAP, knihovna, hasičský

  záchranný sbor, policie ČR, lyžařská škola, plavecká škola, zimní stadion, kulturní dům

  Střelnice, okolními mateřskými školami, Diakonií, aj.

  - Pokračovat ve spolupráci se základní školou, zaměřit se na přípravu předškoláků, kvalitně

  připravovat jejich bezproblémový přechod a vstup do 1.třídy ZŠ / přednáška pro rodiče

  na téma školní zralost, návštěva s dětmi 1. třídy ZŠ, školní družiny... /

  - Pokračovat ve spolupráci se ZUŠ / účast na koncertech, vytypovávání nadaných dětí... /

  - Pokračovat v prezentaci mateřské školy na veřejnosti / vystoupení dětí v Domově

  důchodců a Penzionu pro seniory /

  - Další prezentace mateřské školy na veřejnosti / výstavky dětských prací v budově

  Radnice, tablo dětí, dny otevřených dveří, webové stránky mateřské školy... /

   

 2. Oblast personální

- Kvalitní kolektiv pedagogů a provozních pracovníků

- Personální rozvoj pedagogických pracovníků včetně sebe, cílená podpora a plán dalšího

vzdělávání s ohledem na školní vzdělávací program, sledovat a udržet profesní růst

pedagogů

- Posilování kvalitních vztahů na pracovišti / pedagogové x provozní / - vstřícnost,

vzájemná spolupráce, respektování...

- vytváření vhodných podmínek pro práci všech zaměstnanců mateřské školy a školní

jídelny

 

 

 

 

 1. Oblast řízení

  Vytvoření kvalitního kontrolního systému:

  - Pedagogická oblast – pedagogická činnost a dokumentace, sledování a vyhodnocování

  ŠVP, porovnávání ŠVP vzhledem k požadavkům RVP PV, kontrola pedagogické

  dokumentace, pedagogická diagnostika, individuální vzdělávací potřeby dětí, výsledky

  vzdělávání dětí, sledování a hodnocení práce pedagogů, vytvoření účelných evaluačních

  nástrojů / pravidelné pedagogické rady a provozní porady, aktualizace vnitřních směrnic a

  řádů MŠ... /

  - Ekonomická oblast – kontrola účetních operací, majetku, čerpání finančních prostředků,

  efektivní vnitřní kontrolní systém – účinně řídit provozní, finanční a další operace při

  respektování zákonných podmínek, minimalizace a prevence rizik /

  - Provozní a správní oblast – kontrola zajištění a správného fungování školy, majetku,

  administrace

  Znalost a orientace v současné platné legislativě, aktivně se účastnit DVPP

  Zvyšování aktivního podílu zaměstnanců na řízení a zlepšování práce školy

   

 1. Materiální podmínky

  - Účelně nakládat s finančními prostředky a s jejich pomocí zlepšovat estetický vzhled

  a funkčnost mateřské školy a zahrady / nový nábytek do 2. třídy, herní prvky na zahradu /

  - Modernizovat pracovní prostředí učitelek MŠ / vybavení ITC, interaktivní tabule... /,

  zlepšovat prostředí provozních zaměstnanců a zaměstnanců ŠJ / modernizace ŠJ /

   

 1. Oblast výchovně vzdělávací

  - Naplňovat školní vzdělávací program / organizace vzdělávání, hodnocení výsledků

  vzdělávání, cíle vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti... /

  - Vzdělávat tak, aby se vzdělávání vázalo jak k obecným potřebám daným věkem dítěte,

  tak k individuálním zvláštnostem a možnostem jednotlivých dětí

  - Propojení vzdělávání se skutečným životem – využívat metodu prožitkového učení,

  vzdělávat děti na základě vlastního poznání, vycházet z dětské zvídavosti a potřeby

  objevovat, poskytovat dostatek prostoru pro spontánní aktivity, kreativitu, zajišťovat

  dětem dostatečnou možnost se projevovat, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským

  způsobem

  - Využívat metodu tvořivé improvizace, pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci,

  využívat didaktických pomůcek

  - Využívat vhodných metod a organizačních forem práce / individuální, skupinové,

  frontální, projektové... /


 

6. Realizace hlavního strategického cíle

PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADA

 

Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahradu plnou podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.Vybudovat a upravit zahradu a hřiště mateřské školy v přírodním stylu, zařídit rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.


 


 


 

pořízení přírodě blízkých naučných prvků:

zvonkoher, tabulí apod.

 

       

 

 

 

 

pořízení přírodě blízkých herních prvků:

skluzavek, houpaček, prolézaček, pískovišť...


  

pořízení nejrůznějších druhů záhonů a bylinkových zahrádek:

  

výsadba stromu, keřů, cibulovin,

obnova a ošetření vegetace

  

hmatové stezky a vodní prvky

jako jsou vodní hry či brouzdaliště

     

budky a pítka pro ptáky, pozorovatelny brouků

a další úkryty pro živočichy

 

vrbový tunel, rekonstrukce pergoly, lavičky, ohniště s posezením


 

  

 1. Předpoklady ke splnění cíle:

  Dostatek finančních prostředků z různých zdrojů:

  - dotační program Státního fondu životního prostředí

  - sponzorské dary

  - získání finanční podpory ze strany obce

  - rezervní fond MŠ

Rizika:

   • nedostatek finančních prostředků

Časový horizont:

2020 – 2025

 

8. Použité zdroje:

    • Vzdělávací program společnosti AGRO CS a.s. Česká Skalice ,,Malý zahradník“ , který je určený mateřským školám zaměřeným na přírodu

     a ekologickou výchovu a dále na ty, které mají o tato témata zájem

    • Poradce ředitelky mateřské školy – č.4 z prosince 2019

    • reklamní produkt Státního fondu životního prostředí / fotografie realizací

     zahrad v přírodním stylu /