DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace


PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

V mateřské škole pracují čtyři pedagogičtí zaměstnanci, kteří jsou pro svoji práci plně kvalifikováni. Dbají o svůj odborný růst, dále si rozšiřují své vzdělání účastí na různých seminářích, studiem odborných publikací  a časopisů, pravidelně jsou proškolováni
v oblasti BOZP, zajišťují komplexní výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou
na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí, využívají specifických a kontrolních metod, vytváří podmínky pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí.

 

Pedagogičtí zaměstnanci:

ŘEDITELKA MŠ:                                     Jana Vavřincová

UČITELKY:                                              Michaela Štemberová

                                                                 Aneta Kopecká, Dis.

                                                                 Kamila Vavřincová
                                                                
                                                              

 

 

Provozní zaměstnanci:

ŠKOLNICE:                                              Linda Novotná

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:                  Aneta Kopecká

KUCHAŘKA:                                            Veronika Zemková

POMOCNÁ KUCHAŘKA:                         Michaela Horáková

 

 

ORGANIZAČNÍ CHOD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZ 6.30-16.00 HOD.

DENNÍ PROGRAM

Denní program se přizpůsobuje podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevněji je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Hlavní činností v mateřské škole je hra, od které se vše odvíjí.

Přibližná doba činností a uspořádání dne dětí v mateřské škole:

Ranní hry: /6.30-8.30/

Po příchodu do třídy děti pozdraví a požádají p. uč. o hračku. Děti mají možnost volby hry, hračky i kamaráda ke hře. Probíhají různé hry dětí - společenské, námětové, tvořivé... a další činnosti dětí dle nabídky p. uč. a vlastního výběru dětí. Po hře uklízí děti hračky na původní místo.

Ranní cvičení: /8.30-8.45/

Cvičíme ve větrané místnosti, děti mají uvolněný oděv,tak, aby se jim dobře cvičilo, cvičí bosy. V letních měsících cvičíme venku na školním hřišti. Probíhá procvičování chůze, běhu, poskoků s různými obměnami, zdravotní cviky na procvičení všech částí těla s různým náčiním, pohybové hry. Ve druhé třídě základy tanečně-pohybové výchovy.

Dopolední svačina /8.45-9.00/

Děti si před jídlem a po každém použití WC myjí ruce a otírají do ručníku u své značky.

Starší děti se obsluhují samy, mladší děti podle svých schopností nebo za pomoci p.uč.

Didakticky cílené činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně se všemi dětmi, skupinkami dětí i jednotlivci - podle potřeb, věku, zájmu a schopnosti dětí v průběhu celého dne. Jsou zaměřeny na estetiku, pohyb, řeč, práci a poznávání. Tyto činnosti zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené
na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

Pobyt venku: /9.30-11.30/

V šatně se děti oblékají pro pobyt venku, po skupinkách se odcházejí obouvat. P. uč. kontrolují úpravu oděvu dětí. Pobyt venku probíhá formou vycházky nebo pobytem dětí na školní zahradě. V letních měsících po celý den.

Oběd: /11.30-12.00/

Děti obědvají u prostřeného stolu. Po polévce odnášejí talíře do kuchyňky a přináší si druhé jídlo. Na jídlo používají od čtyř let příbor. Od stolu odcházejí jednotlivě,
po obědě si čistí zoubky.

Odpolední odpočinek: /12.00-14.00/

Na odpolední odpočinek se děti převlékají do nočních košilek a pyžam. Oblečení urovnají na lavičku nebo do košíčku. Před odpočinkem probíhá poslech hudby, zpěvu, četba dle přání dětí. MŠ je připravena dle zájmu rodičů na relaxační program
pro nespavé děti.

Odpolední svačina: /14.00-14.15/

Po spaní si děti omývají obličej, za pomoci p.uč. češou vlásky.

Odpolední činnosti: /14.15-16.00/

Po odpolední svačině probíhají různé opakovací chvilky, děti si hrají podle svého přání.

Před odchodem domů ukládají hračky a rozloučí se pozdravem.

 

PSYCHOHYGIENA

Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své děti do MŠ kdykoliv dle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku - minimálně dvě hodiny v dopoledních hodinách, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky / mráz pod mínus 10°, náledí,silný vítr, déšť, inverze.../ V letních měsících tráví děti venku celý den, včetně stravování a někdy i odpočinku ve spacích pytlích pod stromy. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, ale v rámci možností i v MŠ. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítíly spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší MŠ stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován, či znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou
ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní spoluúčastí dětí
při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc
a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se
ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem / prevence šikany /.